РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
ДС 04/0011
от 02.05.2011 г.
 
В Областна администрация – Ямбол е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 23, с полезна площ 16,38 кв.м, находящо се на първи етаж (кота 0,00) в сграда „Митнически и паспортно-визов контрол” на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” (сграда с идентификатор 43459.502.25.1 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол), при граници на помещение № 23: разпределително фоайе № 24, стаи №№ 27, 46, обслужващ коридор № 45, стърбище, стая № 28 и стая № 22, за извършване на застрахователна дейност в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в Протокола на тръжната комисия от 27.04.2011 г., и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС
Н А Р Е Ж Д А М :
1. Определям „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление: гр. …….., район ………, п. код ………, ул. „………” № …, ет. …, представлявано от ……………, ЕГН …………,за спечелил търга и за наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 23, с полезна площ 16,38 кв. м, находящо се на първи етаж (кота 0,00) в сграда „Митнически и паспортно-визов контрол” на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” (сграда с идентификатор 43459.502.25.1 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол), при граници на помещение № 23: разпределително фоайе № 24, стаи №№ 27, 46, обслужващ коридор № 45, стърбище, стая № 28 и стая № 22, за извършване на застрахователна дейност в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
2. ОПРЕДЕЛЯМ месечна наемна цена в размер на 684,80 лв. (шестстотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС, достигната на търга.
Заповедта да се обяви на всички участници в търга по реда на АПК, на информационното табло в сградата на Областна администрация – Ямбол и на официалната интернет страница на администрацията – www.yambol.government.bg.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Ямбол в 14 – дневен срок от обявяването й на заинтересованите участници в търга.
 
   
ТАНЯ ДИМИТРОВА (П)
Областен управител на Област Ямбол

Последна промяна (Понеделник, 02 Май 2011 11:38)