РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  З А П О В Е Д

№  ДС04/0010

Ямбол, 02.05.2011 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 27.04.2011 г. на тръжната Комисия, определена със Заповед АК 1201/0005 от 22.03.2011 г.        

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. „ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ /ТИР/”АД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: ********************, представлявано от ***********************, с ЕГН ****************** за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29.4, с полезна площ 7,60 кв.м, находяща се в „Терминал за товарни коли/ТИР/, влизащи в Република България” до преградата между направленията в терминала, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Месечна наемна цена в размер на 4109 лв. (четири хиляди сто и девет лева) без ДДС.


Н А Р Е Ж Д А М:

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Иванов – Заместник областен управител.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ТАНЯ ДИМИТРОВА /П/

Областен управител на област Ямбол

 

Последна промяна (Сряда, 04 Май 2011 09:26)