РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД

РД 01/0053

Ямбол 02.05.2011 г.

            На основание чл. 31, т. 9 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и писмо № АСД-09-390/28.04.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, във връзка със зачестилите горски пожари, при което са засегнати повече от 15 000 дка горски масиви,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 06.05.2011 г. до 10.10.2011 г.

 

2. Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ямбол, държавните горски и ловни стопанства, кметовете на населените места, собствениците и ползвателите на горски територии, да създадат организация и поддържат готовност за гасене на пожари в горски и земеделски територии при необходимост.

3. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗОЗЗ и издадат заповеди относно осигуряване пожарната безоп асност на обектите в населените места, посевите и горите.

4. Областно пътно управление – Ямбол да организира почистването от сухи треви и горими отпадъци на канавките и сервитутните ивици покрай пътищата и около местата за паркиране.

5. Командирите на поделения и Директора на РД ГП – Елхово, да поддържат в готовност модулните формирования за гасене на пожари.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение по мероприятията, посочени в нея за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол и РДГ – Сливен.

            Копие от заповедта да бъде изпратено на РДГ – Сливен и ГД ПБЗН – София за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Иванов – Заместник областен управител на област Ямбол.

ТАНЯ ДИМИТРОВА /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 04 Май 2011 10:10)