РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11.05.2011                     №115                   гр. София

 


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: магазин със засторена площ 136 кв.м., ведно с 46,850% ид.ч. от общи части и 23,185% от отстъпено право на строеж върху терена, находящ се в с. маломир, общ. "Тунджа", област Ямбол, блок № 3, кв.58, парцелVII.
 

ИЗТЕГЛИ>>