There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
№ АК 1201
Ямбол
, 30.05.2011 г.

На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решения № 1/2011 г. и № 2/2011 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, обект: Ремонт на обект с обществена значимост - сграда на Областна администрация – Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР в обект с обществена значимост с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, а именно: Сграда на Областна администрация - Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,при бюджет за всички дейности 99 746 лв. (деветдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева) с включен ДДС.
Място на извършване на дейностите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18.
І.ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: извършване на строително-монтажни работи в обект с обществена значимост с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, а именно: Сграда на Областна администрация - Ямбол, които СМР са подробно описани в Приложение-КСС – неразделна част от документацията за участие.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО: съгласно видовете и количеството на СМР, одобрени от Възложителя и подробно описани в Приложение-КСС – неразделна част от документацията за участие. Обектът представлява строеж четвърта категория.
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:3 (три) месеца от датата на влизане в сила на сключения договор.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОФЕРТА, НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА:подробно описани в Конкурсните условия и в Поканата за участие и приложенията към тях. Посочените документи са неразделна част от настоящата заповед.
         Краен срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 13 юни 2011 г.
         Място за подаване на оферти:гр. Ямбол, п. код 8600, ул. „Жорж Папазов” № 18, Областна администрация – Ямбол, Център за административно обслужване, партер.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: икономически най-изгодна оферта, при показатели и методика, утвърдени от Областен управител и неразделна част от настоящата заповед.
VІ. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на процедурата, а именно: Покана за участие; Конкурсни условия; Показатели за оценка и Методика за определяне на комплексна оценка; проект на Договор и образци, както следва:
- № 1: Заявление за участие.
- № 2: Административни сведения.
- № 3: Декларация за посещение на обекта.
- № 4: Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
- № 4А: Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.
- № 4Б и № Б-1: Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
- № 5: Декларация за подизпълнител.
- № 6: Декларация за сключени и изпълнени договори.
- № 7: Декларация за квалифицирани строителни работници съгласно НКПДРБ.
- № 8: Декларация за използвани по време на изпълнението на СМР материали, изделия и системи.
- №9: Ценово предложение.
- Приложение – КСС.
- Приложение - График за изпълнение на СМР.
VІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА в размер на 20 лв. (двадесет лева), която следва да бъде внесена в срок не по-късно от 17:00 часа на 13 юни 2011 г. в касата на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ет. 3 в сградата в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18.
VІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ КОМИСИЯВ СЪСТАВ:
…………………………………………………………..
която, на 14 юни 2011 г. от 14 часа, в сградата на Областна администрация - Ямбол, да събере, разгледа и оцени постъпилите оферти. За работата си Комисията следва да изготви и представи на Областен управител Протокол.
VІІІ. Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Ямбол и да се публикува на интернет-страницата на администрацията.
 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 30 May 2011 14:29)