РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
  № AK 1201/0008
Ямбол 02.062011 г.

 

 

На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с РМС № 268 от 5 май 2011 г. за изменение и допълнение на Решение № 940 на МС от 2010 г. за одобряване на План за действие по изплнение на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с РМС № 36, 76, 127 и 219 от 2011 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект:

 

„Текущ ремонт на външна ограда (1800м.) и преградни съоръжения в терминалите за „ТИР” и „Леки коли и автобуси” (540 м.) на ГКПП – Лесово, община Елхово, област Ямбол”, при бюджет за всички дейности 67 336, 50 лв. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и шест лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.

 

Място на извършване на дейностите: територията на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”.

І. ПРЕДМЕТ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО: текущ ремонт на външната ограда и преградните съоръжения в терминалите за „ТИР” и „Леки коли и автобуси”.

При осъществяване предмета на строителството, следва да бъдат извършени подробно описаните в Количествена сметка строително-ремонтни дейности. Същата е неразделна част от настоящата заповед. Дейностите, следва да бъдат извършени при стриктно спазване нормите на действащото законодателство.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 20.07.2011 г. (двадесети юли две хиляди и единадесета година).

IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОФЕРТА

Кандидатите за изпълнител на СРР по т. І от настоящата заповед трябва да имат годишен оборот от изпълнени  СРР за всяка от последните три години минимум 100 000 лв.

Кандидатите задължително извършват оглед на място и се запознават с всички условия, които биха повлияли на предложението, за което подписват декларация по образец.

При осъществяване предмета на строителството не се допуска участието на подизпълнители.

Кандидатите задължително трябва да притежават застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” за всички работещи на обекта, важащи за целия период на договора.

Офертите се изготвят в съответствие с определените с настоящата заповед изисквания и при спазване разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, респ. Закон за обществените поръчки. Всеки участник задължително попълва образците по утвърдената документация за участие.

         КАНДИДАТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ заявление за участие по образец, към което задължително прилагат:

1. Копие на документа за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. Заверено копие на документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС);

3. Декларация от посещение на обекта – образец № 1;

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - образец № 2;

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - образец № 3;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - образец № 4;

7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, а именно:

- Заверено копие на отчет за приходите и разходите и баланс за всяка от последните три години;

         - Информация за общия оборот и оборот от изпълнени обекти в областта на строителството за последните 3 години;

8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, а именно:

- списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

- документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на ръководните служители и лицата, които отговарят за извършването на строителството;

- данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството;

- списък на квалифицирани строителни работници (образец 5) съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България.

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за  изпълнение на поръчката (образец 6);

Участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката.

 

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

- видовете материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката – посочва се производител /търговска марка/ и се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спесификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, заверени от производителя, респект. вносителя. Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод.;

        - План за безопасност и здраве;

        - Срок за изпълнение на поръчката.

10. Заверено копие от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ;

11. Заверено копие от валидна застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;

12. Декларация за подизпълнител/и  по образец7;

13. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството – по образец8;

14. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на оферти; в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това;

15. Ценово предложение – по образец № 9, което следва да бъде поставено в малък непрозрачен плик, обозначен с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”;

16. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР).

17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

18. Документ за закупена документация за участие в процедурата.

Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това. Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

Всеки кандидат представя само една оферта, в която задължително посочва нейната валидност в календарни дни.

Офертата се представя в Областна администрация – Ямбол на адрес: гр. Ямбол, п.код 8600, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

Пликът, в който се представя офертата, следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис Документи за подбор, в който се поставят документите по т. ІІІ.1 до т. ІІІ. 8, документите по т.ІІІ.10 до т.ІІІ.14 и документите по т.ІІІ.16, т.ІІІ.17 и т. ІІІ.18;

2. плик № 2 с надпис Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите по т. ІІІ.9 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”;

3. плик № 3 с надпис Предлагана цена, който съдържа ценовото предложение по образец № 9 на участника – документ  по т.ІІІ.15.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

         Крайният срок за подаване на офертите е 10:00 часа на 20.06.2011 година.

Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки. Непознаване на условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на участника, определен за изпълнител.

При подписване на договора задължително се представя документ за внесена гаранция за добро изпълнение, както и документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: най-ниска предложена цена за извършване на всички дейности – предмет на поръчката.

V. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на процедурата, както следва: покана и проект на договор; образци на: заявление за участие; декларации обр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, ценово предложение – обр. № 9.

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА в размер на 10 лв. (десет лева), която следва да бъде внесена в касата на Областна администрация – Ямбол,, находяща се на ет. 3 в сградата, или по следната банкова сметка в ОББ – клон Ямбол; IBAN BG 95UBBS80023106143800.

VІІ. ………………………………………………..

VІІІ. Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Ямбол и да се публикува на интернет-страницата на администрацията.

 

 

ТАНЯ ДИМИТРОВА    (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 03 Юни 2011 09:44)