РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
      О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 44, ал.2 ЗДС, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 ППЗДС, във връзка със Заповед № ДС 04/0020-30.09.2011 г. на Обл. у-л:

 О Б Я В Я В А:

1. Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, актуван с АЧДС № 2607/28.02.2008 г., представляващ поземлен имот № 014027 по КВС на землището на с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол, образуван от имот № 014025, местност „Кантона”, с площ 6280 кв.м, НТП „друга пътна територия”, при граници: ПИ № 000369 – път I клас, ПИ № 14026 – пасище,мера, ПИ № 000300 – пасище,мера, ПИ № 000023 – полски път, ПИ № 000024 – полски път.

 

Първоначална цена за продажба на имота в размер на 10092 лв. (десет хиляди и деветдесет и два лева).

2. Търгът ще се проведе в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, на 07.11.2011 год. от 10.00 часа.

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 100 (сто) лева и следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК  ЕАД гр. Ямбол, до 17.00 часа на 04.11.2011 г.

 4. Тръжна документация може да се закупи в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, на цена от 20 (двадесет) лева, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 17 часа на 03.11.2011 г.

5. Оглед на обекта може да бъде извършен след предварителна заявка в деловодството на администрацията и след представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 17 часа на 04.11.2011 г.

6. Заявленията за участие ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване”, от момента на публикуване на обявата за търга до 17.00 часа на 04.11.2011 г.

 Телефон за информация – 68-68-20, 68-68-22 - отдел „Държавна собственост и устройство на територията”.

 

ТАНЯ ДИМИТРОВА (П)

Областен управител на област Ямбол


Последна промяна (Петък, 07 Октомври 2011 13:47)