РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А
 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от НПКДС, във връзка с чл. 10а от ЗДСл., обявява конкурс за длъжността

Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата в дирекцията.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1. Образование – висше, придобито по специалност от професионално направление „Право”

2.2. Степен на завършено образование: магистър             

2.3. Професионален опит или присъден ранг – 6 години, придобит в областта на правото или І младши ранг

3. Минимален размер на основната заплата: 574 лв. 

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой

5. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

6.Необходими документи:

6.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

6.3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по съответната специалност от посоченото професионално направление.

6.4. Копие от документите, доказващи наличието на изискуемия професионален опит/ранг.

7. Място за подаване на документите: Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, на гише за административно обслужване, в сградата на ОА.

8. Срок за подаване на документите: До 17.30 ч. на  16.03.2011 г.

9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на ОА-Ямбол и на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.:  046/68 68 14 – Йорданка Великова.

Последна промяна (Понеделник, 05 Март 2012 10:51)