There are no translations available.

З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                    

№ ДС04/0006

 

Ямбол, 21.03.2012 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 46, във вр. с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закон за държавната собственост и утвърден Протокол от 20.03.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед № ДС 04/0003 от 15.02.2012 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП – Лесово, с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, представляващ Помещение № 21 , с полезна площ 16,38 кв.м, находяща се на първи етаж /кота ± 0,00/ на масивна, триетажна, административна сграда „Митнически и паспортно-визов контрол” на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.1 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

 

Настоящата заповед да се постави на таблото за обявления и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

 

ТАНЯ ДИМИТРОВА /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Wednesday, 21 March 2012 16:09)