There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС04/0026

Ямбол, 30.08.2012 г.
 

 Със Заповед № ДС04/0011/10.04.2012 г. на Заместник областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0058/09.04.2012 г. е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3140/29.02.2012 г., представляващ ПИ № 030130 по КВС на землището на с. Симеоново, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол, с площ 970 кв.м., начин на трайно ползване: стопански двор, категория на земята: пета, в местността „До село”, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда – складова база, със ЗП 110 кв.м., построена през 1972 година.

 

       В Областна администрация – Ямбол за участие в търга са постъпили ценови предложения от следните кандидати: СД „Н.-С. И С.”, със седалище и адрес на управление: с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. „*****  *****; „Б.Т.”ООД, със седалище и адрес на управление: с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. „*****” № *** и „М. Г.”ООД, със седалище и адрес на управление: с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. „*****” № ***.
         На 22.05.2012 г.определения, с горепосочената заповед, състав на комисия за провеждането на търга е разгледала, оценила и класирала постъпилите ценови предложения. В изпълнение на чл. 52 от ППЗДС, комисията е отворила пликовете на участниците и след извършена проверка, относно редовността на документите е извършила оценка и класиране на ценовите предложения в низходящ ред, според размера на предлаганата цена на кандидатите. С оглед направените констатации комисията е класирала на първо място участника „М
.Г.”ООД, а на второ място участниците СД „Н.. И С.” и „Б.Т.”ООД, предвид еднаквия размер на предложената от тях цена за обекта. За своята дейност комисията е изготвила протокол, с който предлага на Областния управител на област Ямбол да сключи Договор за продажба на недвижимия имот с класирания на първо място кандидат „М.Г.”ООД, с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. „*****” № ***.
        Въз основа на резултатите от търга и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл. 42, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ППЗДС със Заповед № ДС04/0018/28.05.2012 г. Областен управител на област Ямбол е определил купувача, цената и условията на плащането на недвижимия имот, а именно: „М
.Г.”ООД, със седалище и адрес на управление: с. с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. „*****” № ***. По реда на Административнопроцесуалния кодекс заповедта е съобщена на участниците в тръжната процедура и е влязла в сила.
       Съгласно чл. 57, ал. 1 и  ал. 2 от ППЗДС спечелилия търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта, като при не внасяне в срока  се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В ал. 3 от същия законодателят е предвидил за областния управител в условията на алтернативност възможността да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена, т.е. класирания на второ място кандидат.

     В настоящия случай дружеството с ограничена отговорност „М
.Г.” не е предприело действия по внасяне на цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в законовоопределения срок, поради което следва да се приеме, че се е отказало от сключването на договор, но предвид наличие на двама участника, предложили следващата по размер цена се обосновава невъзможността да се определи за купувач, следващия по ред на класиране участник.
     След преценка в съвкупност на всички факти и обстоятелства от значение за конкретния казус, при наличие на хипотезата на чл. 57, ал. 2 от ППЗДС (отказ от сключване на сделка от определения за купувач участник) и неприложимост на предвидената в чл. 57, ал. 3 от ППЗДС възможност да се определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена считам, че откритата със Заповед №  ДС04/0011/10.04.2012 г. на Заместник областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0058/09.04.2012 г. процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ ПИ № 030130 по КВС на землището на с. Симеоново, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол, с площ 970 кв.м., в местността „До село”, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда – складова база, със ЗП 110 кв.м., следва да се прекрати.
         С оглед на горното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,


 
Н А Р Е Ж Д А М:

 ПРЕКРАТЯВАМ откритата със Заповед № ДС04/0011/10.04.2012 г. на Заместник областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0058/09.04.2012 г. процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3140/29.02.2012 г., представляващ ПИ № 030130 по КВС на землището на с. Симеоново, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол, с площ 970 кв.м., начин на трайно ползване: стопански двор, категория на земята: пета, в местността „До село”, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда – складова база, със ЗП 110 кв.м., построена през 1972 година.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съдгр. Ямбол в 14 – дневен срок от получаването й.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 
ДИМИТЪР ИВАНОВ    (П)
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 31 August 2012 10:18)