С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

С настоящото Ви уведомявам, че на 24 юли 2013 г. от 14.00 часа, в залата на партерния етаж в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ще се състои публична част на заседанието по отваряне на ценовите оферти (Плик № 3 „Предлагана цена”) на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване на коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с. Завой, община „Тунджа” от ПК10 до ПК15, с дължина 775 м”, назначена със Заповед № РД 01/0062 от 28 юни 2013 година.

С уважение,

ПАВЛИНА ПЕНЕВА (П)

Председател на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, назначена със Заповед № РД 01/0062 от 28 юни 2013 г.

Последна промяна (Вторник, 23 Юли 2013 10:44)