ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18,
Тел.: 046 686823  и  046 686842; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 046 662277
Мариела Павлова и Екатерина Иванова
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране и провеждане на обучение по
  - Обучение по ключова компетентност  „Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство“;
  - Обучение на тема: „Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги“;
  - Обучение на тема „Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи”;
  -  Обучение на тема: „Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работатат на Областна администрация - Ямбол“.
Обученията са предназначени за служителите от Областна администрация - Ямбол във връзка с изпълнение на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
80570000

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Изпълнителя следва да организира и проведе 1 (едно) обучение по ключова компетентност „Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство“, предназначено за 13 служителя от Областна администрация – Ямбол и 3 (три) обучения на теми:
 - „Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги“ за 13 служителя;
 - „Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи” за 13 служителя;
 - „Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация - Ямбол“ за 27 служителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
38 316,67 BGN


МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ:
Обученията са изнесени на територията на Република България

NUTS:
BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове. Транспорт: Обученията са изнесени и ще се извършват извън територията на обл. Ямбол. За целта е необходимо да бъде осигурен транспорт – пътнически микробус и/или автобус/и, както следва: да отговаря на техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна. Мероприятията ще се провеждат в посочените от възложителя дестинации, като в разходите следва да е включен осигурен транспорт от гр. Ямбол до хотелите, в които ще се провеждат събитията и обратно.Основни дейности на Изпълнителя: Основна дейност е организиране и провеждане на обучения на служители на Областна администрация - Ямбол и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията, което включва в себе си следните основни дейности: Обучение по ключова компетентост„Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство“ - Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец септември /октомври 2014г., като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 2 нощувки, в самостоятелни стаи. 2. Обучение на тема „Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги“. Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец август/ септември, като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 2 нощувки, в самостоятелни стаи. 3. Обучение на тема „Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи”. Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец ноември/декември 2014г., като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 2 нощувки, в самостоятелни стаи. 4. Обучение на тема: „Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация - Ямбол“. Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец юни/юли 2014г., като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 1 нощувка, в самостоятелни стаи.
Провеждането на обученията трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности: 1.1.разработване на учебна програма и обучителни материали, които се предоставят за одобрение от възложителя не по-късно от 10 дни преди събитието, отпечатването им в тираж достатъчно броя за предоставянето им на обучаваните служители, на преподавателите-обучители и резерв от 2 броя, при необходимост; 1.2. разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж; 1.3. осигуряване на необходимите преподаватели-обучители; 1.4.логистично осигуряване, вкл. транспорт, посрещане, регистриране и настаняване в минимум 3- звезден хотел на обучаемите;1.5.осигуряване на кафе-паузи, закуски, обяди и вечери;  1.6.осигуряване на зала за обучаемите, вкл. осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване и/или разпределение на материали за участниците, осигуряване на презентационна/мултимедийна техника; 1.7.отчитане, в съответствие с изискванията на Възложителя - изготвяне на междинни и окончателен доклади за изпълнение на поръчката; 1.8.осигуряване на информираност и публичност. Спазване на изискванията за визуализация;  1.9.осигуряване на снимков материал; 1.10. изготвяне на списъци за регистрация с оригинални подписи на участниците; 1.11. Предоставяне на копия от презентациите

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Показатели за оценяване са два типа:
 • Технически показатели (ТП) –– максимално възможна оценка 60 точки, 
 • Финансови показатели (ФП) – предложена от участника крайна цена – максимално възможна оценка 40 точки, 
Методиката за оценка е част от документацията на поръчката и може да бъде изтеглена от Профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31.05.2014г. до 17:30 ч.    

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Областна администрация - Ямбол предоставя пълен свободен достъп по електронен път до образците и  документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена от интернет адреса на Възложителя www.yambol.government.bg
 и  съдържа 
 I.Указания за изготвяне и представяне на офертата ведно с Образци и Проект на договор за изпълнение на поръчката;
 II. Техническа спецификация
Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Попълнени, без да се променят, всички образци от профила на купувача; 2.Доказателствата за изпълнение на изискванията на Възложителя. Всяка оферта трябва да бъде в плътен непрозрачен плик, на лицевата страна, който да е надписан съгласно Указанията за участие. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. В плика трябва да съдържа един оригинал. Всички страници на оригинала трябва да са номерирани последователно.
Прогнозната стойност е без ДДС.
Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя промени и/или допълнения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА(включително): 31.05.2014 г.    
 

Документи:

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Последна промяна (Четвъртък, 22 Май 2014 15:09)