There are no translations available.

Уведомление относно промяна в условията към публична покана във връзка с изпълнение на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. <ИЗТЕГЛИ>