There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

    УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Възложителят Областна администрация – Ямбол уведомява всички заинтересовани страни, че на 02.06.2014г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол ще се състои публичното отваряне на офертите на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-21 от 22.04.2014г.  по проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на  Областна администрация Ямбол” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ :
                                                               / ИВАН ИВАНОВ /

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” , който се осъществява по Договор № А13-22-21 от 22.04.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Last Updated (Friday, 30 May 2014 11:20)