СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

    УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Възложителят Областна администрация – Ямбол уведомява всички заинтересовани страни че публичното отваряне на офертите ще се състои на 06.06.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол на обществена поръчка с предмет:  Организиране и  провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор за БФП А13-22-21/22.04.2014 г. по проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

С уважение,

ИВАН ИВАНОВ
Заместник областен управител на област Ямбол
Съгласно заповед за заместване №РД01/0041/29.05.2014г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” , който се осъществява по Договор № А13-22-21 от 22.04.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.