ДИМИТЪР ИВАНОВ

alt

 

Приемни дни:  Всеки последен петък на месеца от 14.00 часа до 16.00 часа

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046 686814
 

Правомощия на областния управител

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) Областният управител:

 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
       а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
       б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането мy;
 1. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 2. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 3. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 4. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 5. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 6. организира разработването на областната стратегия за развитие;
 7. внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 8. ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 9. организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 10. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 11. изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 12. утвърждава областните транспортни схеми;
 13. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 14. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 15. утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 16. отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 17. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 18. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 19. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 20. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 21. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.