На 18.03.2004 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща, организирана от РИО на МОН, със съдействието на Областна администрация. Тема на срещата беше десегрегацията на ромските ученици. Основната цел на десегрегацията е постепенното извеждането на ромските ученици от училищата в ромските квартали и интегрирането им в останалите училища. През октомври 2003 г. е приет от правителството “План за действие за изпълнение на рамковата програма на за равноправно интегриране на ромите в българското общество”. В този план са заложени конкретни дейности за подобряване качеството на образованието на ромските деца, подкрепени с финансов ресурс. Десегрегацията на ромските училища е процес, който изисква продължителна подготовка и се нуждае от солиден финансов ресурс.
Снимки: 1 2
18 март 2004г.