ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ AK 11/0006
Ямбол 16.03.2005 г.

    По реда на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, с писмо вх.№082804/0004-17.02.2005 г. в Областна администрация Ямбол е постъпил Протокол № 16 от проведено заседание на Общински съвет Стралджа на 10.02.2005 г.
    В изпълнение правомощията на областния управител по чл.31, т.5 от Закона за администрацията се извърши контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.
    С решение № 162 по т.1 от дневния ред на заседанието, на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Стралджа е въвел изменения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стралджа.
    Предложението е гласувано при необходимия кворум общински съветници и прието с мнозинство от 15 гласа. Разгледано по същество същото се явява частично незаконосъобразно, по следните съображения:
    І. В Глава втора “Местни такси”, раздел І “Такса за битови отпадъци” са приети изменения в чл.16 и чл.18
    “Чл.16, ал.2. Размерът на таксата се определя както следва:
    1.пропорционално на данъчната оценка за имоти на физически лица и жилищни имоти на еднолични търговци и юридически лица и отчетната стойност за нежилищни имоти на еднолични търговци и юридически лица.
    2.на имоти, за които лицата по чл.15 са подали декларация /Приложение 4/ до 30.11 на предходната година за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се определя според броя и вида на посочените в декларацията съдове, които ще се ползват през годината и съобразно обявената от общинския съвет честота на извозване на битовите отпадъци. За придобити през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването му. Лицата по тази точка заплащат и такса за чистотата на териториите за обществено ползване.
    Чл.16, ал.3 се отменя.”
    Чл.18, ал.4 се изменя по следния начин:
    “Не се събира такса:
    1.за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които са извън границите на районите с организирано сметоизвозване и за имоти, които не се обслужват съгласно заповедта на кмета по чл.14/2/
    2.когато общината не предоставя услугите и не извършва разходи по чл.16
    3.за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация /Приложение 5/ от всички съсобственици на имота до края на предходната година.”
Горепосочените изменения касаят размера на таксата и случаите, в които не се събира такса. Същите, при липсата на изрична разпоредба относно действието им, по силата на §4 от Наредба № 5 влизат в сила 3 дни след публикуването им в местните средства за масова информация и са приети в нарушение на разпоредбата на чл.68 от Закона за местните данъци и такси, която сочи, че не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
    ІІ. В Чл.37, ал.1 от Наредба № 5 е определен срокът за заплащане на годишна такса за търговия с тютюневи изделия на две равни вноски в срок до 31 април и до 30 септември на текущата година. С посоченото изменение Общинският съвет е въвел нови срокове, различни от уредбата на същите отношения в чл.114 от Закона за местните данъци и такси, която предвижда годишната такса да се заплаща до 31 януари. По този начин общинският съвет е превишил правомощието си да издава наредби, в които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен само неуредени от тях обществени отношения с местно значение /чл.8 от Закона за нормативните актове/.
    По изложените съображения изпълнението на решение №162 по т.1 от дневния ред на заседанието на общински съвет Стралджа, с което са приети изменения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стралджа, следва да бъде спряно в частта, в която са приети изменения на чл.16, чл.18, ал.4 и чл.37, ал.1 от наредбата.
    Водим от горното и на основание чл.31, т.5 и чл.32, ал.2 от Закона за администрацията

З А П О В Я Д В А М:

    СПИРАМ изпълнението на решение № 162 по т.1 от дневния ред на заседанието Общински съвет Стралджа, с което същият на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА е въвел изменения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стралджа, в частта, в която са приети изменения на чл.16, чл.18, ал.4 и чл.37, ал.1 от наредбата, поради противоречието им с разпоредбите на по-високи по степен нормативни актове - чл.68 и чл.114 от Закона за местните данъци и такси, с което е превишил правомощието си по чл.8 от Закона за нормативните актове.
     С настоящата заповед да се сезира Ямболски окръжен съд, в срока по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията.
     Препис от заповедта да се изпрати на председателя на Общински съвет Стралджа и на кмета на община Стралджа.


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                           
 (Н. ДАНКИНОВА)

 
Политически кабинет
Политически кабинет
 
Областна администрация
Областна администрация
 
Областни съвети и комисии
Областни съвети и комисии
 
Мнения и препоръки
Мнения и препоръки
 
Заповеди
Заповеди
     - № AK 11/0026/25.11.05
     - № AK 11/0025/24.11.05
     - № AK 11/0022/12.09.05
     - № AK 11/0021/29.07.05
     - № AK 11/0019/02.06.05
     - № AK 11/0018/13.05.05
     - № AK 11/0017/11.05.05
     - № AK 11/0016/11.05.05
     - № AK 11/0015/10.05.05
     - № AK 11/0013/04.05.05
     - № AK 11/0012/04.05.05
     - № AK 11/0006/16.03.05
     - № AK 11/0005/08.03.05
     - № AK 11/0004/08.03.05
     - № AK 11/0003/07.03.05
     - № AK 11/0025/31.12.04
     - № AK 11/0024/31.12.04
     - № AK 11/0023/30.12.04
     - № AK 11/0022/30.12.04
     - № AK 11/0009/22.04.04
     - № AK 11/0008/20.04.04
     - № АК 11/0007/02.03.04
     - № АК 11/0006/25.02.04
     - № АК 11/0005/06.02.04
     - № АК 11/0004/26.01.04
     - № АК 11/0003/20.01.04
     - № АК 11/0002/15.01.04
     - № АК 11/0001/12.01.04
 
Решения
Решения
   
 
ВХОД за регистрирани потребители
ВХОД за регистрирани потребители