ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ AK 11/0016
Ямбол 11.05.2005 г.

    На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация - Ямбол е постъпил Протокол № 20 от 31.03.2005 г. от редовно заседание на общински съвет на община “Тунджа” с наш вх.№ 082802/0008 от 11.05.2005 г.
    В изпълнение правомощията на Областен управител по чл.31, ал.1, т.5 от Закона на администрацията се извърши контрол за законосъобразност на решенията, приети с протокол № 20 от редовното заседание на общински съвет ”Тунджа”, при което се установи следното:
    По точка втора от дневния ред “Предложение за приемане на Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища”, Общински съвет “Тунджа”, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 45а от ЗОС приема:
    „Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища” и тарифа към нея. Незаконосъобразни текстове от приетата наредба са:
    1. чл. 9, ал. 2 „Две или повече семейства могат да се настаняват в едно жилище по изключение”. Разпоредбата е неясна и противоречи на чл. 9 от ЗНА. Не е уточнен кръга от лицата, за които „по изключение” може да се приложи разпоредбата на чл. 9, ал.2 от приетата наредба. Това създава правна несигурност за лицата, които са придобили право да бъдат настанени в общинско жилище.
    2. чл.10, ал.3 ”Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта по ал.2 наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното право- отношение за заеманото жилище се прекратява.” Така приета, разпоредбата е също неясна и неточна и противоречи освен на ЗНА и на чл.46 от ЗОС, който изрично изброява основанията за прекратяване на наемното правоотношение, а именно поради:
    „1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;
    2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
    3. нарушаване на добрите нрави;
    4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
    5. прекратяване на трудовите или служебните право- отношения на настанените във ведомствено жилище лица, освен ако в наредбата по чл.45а, ал.1 е предвидено друго;
    6. изтичане на срока за настаняване;
    7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
    8. използване на жилището не по предназначение.” Освен това чл.46, ал.2 от ЗОС изрично предвижда, че за прекратяването на наемното правоотношение се издава заповед на органа, издал настанителната заповед.”
    3.Чл.20, ал.3 ”Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 18, ал.1”. Разпоредбата е непълна, т.к. не предвижда възможност за заинтересо- ваните лица да защитят правата си.
    4.Незаконосъобразен е и раздел три от приетата наредба ”Резервни и ведомствени общински жилища. Ред и условия за настаняване под наем”. Цитираният раздел не урежда в пълнота материята засягаща обществените отношения, предвидени в него. Не е съобразена с изискванията на чл. 45а, ал.1 и ал.2 от ЗОС, съгласно която в наредбата се определят и условията и редът за настаняване във ведомствените и резервните жилища на общината. В приетата наредба са преповторени текстовете на чл. 45 и чл.45а от Закона за общинската собственост без да са определени условия и ред за настаняване в тези жилища. А съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗНА Актът по прилагане на закон урежда изчерпателно материята до която се отнася. Той може да възпроизвежда разпоредби на закона по изключение.
    От всичко гореизложено следва, че решението на общински съвет “Тунджа” по точка втора от дневния ред “Предложение за приемане на Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища” в частта на чл.9, ал. 2, чл. 10, ал. 3, и чл. 20, ал. 3, раздел три ”Резервни и ведомствени общински жилища. Ред и условия за настаняване под наем.” от приетата наредба е незаконосъобразно, поради което и на основание чл. 32, ал.2 във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията,

З А П О В Я Д В А М:

    СПИРАМ изпълнението на решение по точка втора от дневния ред, Протокол № 20 от 31.03.2005 г. от редовно заседание на общински съвет “Тунджа”, с което на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 45а от ЗОС е приета Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища” и Тарифа към нея, само в частта на чл.9, ал. 2, чл. 10, ал.3, и чл. 20, ал. 3, раздел три ”Резервни и ведомствени общински жилища. Ред и условия за настаняване под наем”.

    С настоящата заповед да се сезира Окръжен съд, гр. Ямбол.

    Препис от заповедта да се връчи на председателя на общински съвет “Тунджа” и на кмета на община “Тунджа” за сведение и изпълнение.


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
Политически кабинет
Политически кабинет
 
Областна администрация
Областна администрация
 
Областни съвети и комисии
Областни съвети и комисии
 
Мнения и препоръки
Мнения и препоръки
 
Заповеди
Заповеди
     - № AK 11/0026/25.11.05
     - № AK 11/0025/24.11.05
     - № AK 11/0022/12.09.05
     - № AK 11/0021/29.07.05
     - № AK 11/0019/02.06.05
     - № AK 11/0018/13.05.05
     - № AK 11/0017/11.05.05
     - № AK 11/0016/11.05.05
     - № AK 11/0015/10.05.05
     - № AK 11/0013/04.05.05
     - № AK 11/0012/04.05.05
     - № AK 11/0006/16.03.05
     - № AK 11/0005/08.03.05
     - № AK 11/0004/08.03.05
     - № AK 11/0003/07.03.05
     - № AK 11/0025/31.12.04
     - № AK 11/0024/31.12.04
     - № AK 11/0023/30.12.04
     - № AK 11/0022/30.12.04
     - № AK 11/0009/22.04.04
     - № AK 11/0008/20.04.04
     - № АК 11/0007/02.03.04
     - № АК 11/0006/25.02.04
     - № АК 11/0005/06.02.04
     - № АК 11/0004/26.01.04
     - № АК 11/0003/20.01.04
     - № АК 11/0002/15.01.04
     - № АК 11/0001/12.01.04
 
Решения
Решения
   
 
ВХОД за регистрирани потребители
ВХОД за регистрирани потребители