ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ AK 11/0018
Ямбол 13.05.2005 г.

    По реда на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, с писмо вх.№ 082801/0008-15.04.2005 г. в Областна администрация - Ямбол е постъпил Протокол № 16 от проведено заседание на Общински съвет Ямбол на 31.03-01.04.2005 г.
    В изпълнение правомощията на областния управител по чл.31, т.5 от Закона за администрацията се извърши контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.
    С решение по т.6 от дневния ред на заседанието Общински съвет Ямбол, на основание чл.16, ал.1 от Закона за управление на отпадъците е приел Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Ямбол.
    Текстовете от наредбата са гласувани и приети по раздели и предложените изменения и допълнения приети с мнозинство от 27 общински съветника. Разгледано по същество решението на общинския съвет, респ. приетата наредба, са незаконосъобразни по следните съображения:
Разпоредбата на чл. 19 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/ овластява общинския съвет да приеме наредба, с която да определи “условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси”.
    С приетата наредба общинският съвет е превишил предоставените му права, като е преуредил отношения, регламентирани в закона и други нормативни актове по неговото приложение, включил материя извън предмета, посочен в чл.19 от ЗУО и въвел определения за понятия, част от които е преповторил неточно или за друга част е стеснил обяснението, направено в ДР на ЗУО.
    І.Разпоредбата на чл.1, т.2 в частта на „производствените /ПО/” е незаконосъобразна, като приета в противоречие с чл.19 от Закона за управление на отпадъците, от предмета на който са изключени производствените отпадъци.
    ІІ.Раздел ІІ “Права и задължения на кмета на общината” не кореспондира напълно с дейностите и отговорностите, възложени на кмета с чл.16 от ЗУО. В част от текстовете е предвидено и правомощие на кмета да издава разрешения за дейности по събиране, съхранение, обезвреждане, депониране на отпадъци на територията на общината в противоречие с разпоредбата на чл.37 и чл.12 от ЗУО, които уреждат кръга от лица, издаващи разрешение /1. от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността със:
    а) опасни отпадъци - за всички дейности, като в случаите на транспортиране на отпадъци, събрани от територията на цялата страна, транспортирането се ограничава само до площадки, разположени на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите, както и за транспортиране на отпадъци, събрани от площадки, разположени на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите, до обекти, разположени на територията на цялата страна;
    б) битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства - за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване;
    2. от министъра на околната среда и водите, когато дейностите се упражняват на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите със:
    а) опасни отпадъци - за всички дейности;
    б) битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства - за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване./
    Още повече, че за лицата, които осъществяват дейности по обезвреждане на отпадъци, законът предвижда уведомителен, а не разрешителен режим /чл.17/.
    С чл.2, ал.1 и ал.2, Общинският съвет е преуредил вече уредени със закон обществени отношения, касаещи отговорностите на кмета по управление на дейностите по отпадъците, образувани на територията на община Ямбол, което е в противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове, съгласно който „Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение”.
    ІІІ.В Раздел ІІІ ”Права и задължения на физическите и юридическите лица” са предвидени задължения и забрани за физически и юридически лица извън предмета на регулиране на наредбата, както и в противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове са преуредени вече регламентирани с акт от по висока степен обществени отношения.
    В Чл.3, т.1-4 са преуредени, основни конституционни права на гражданите, а именно: право на изразяване на мнение/чл.39/, право на жалби, предложения и петиции /чл.45/ от Конституцията на РБ.
    Незаконосъобразни текстове от чл. 5 са:
    т.3 задължение за гражданите да почистват от сняг и да поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите
    т.13 забрана за поставяне на афиши, съобщения, реклами върху сгради стени, огради……,
    т.15 свободно пускане и разхождане на кучета и др.домашни животни,
    т.16 извършване на домашни и стопански дейности /изтупване на килими, варене на буркани, миене и ремонт на МПС/, които следва да бъдат регламентирани в други общински наредби и на други основания.
    ІV. От раздел IV „Организация на дейностите по третирането на битовите отпадъци и поддържане на чистота”, незаконосъобразни разпоредби са:
    Чл.6 от Наредбата противоречи на чл.37, т.1, буква „б” от Закона за управление на отпадъците, съгласно който, разрешение е необходимо само за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване на битови отпадъци. За дейностите по събирането, съхранението и транспортирането на битови отпадъци Законът не е предвидил разрешителен режим.
    Чл.7, чл.8 от т.1 до т.4, чл.9 т.1-т.10, уреждат отношения, евентуално предмет на бъдещи догори между общината и лицата, които ще извършват дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, обезвреждане и/или оползотворяване на битови отпадъци.
    Чл.14 и чл.15 регламентират отношения, касаещи въпросите по почистването и поддържането на чистота, които не са предмет на настоящата наредба /чл.19 от Закона за управление на отпадъците/.
    Чл.16, ал.3 от Наредбата предвижда задължения на оператора на съоръжението за обезвреждане по Наредба № 10 за реда за оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците, която е отменена с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности - ДВ, бр. 95 от 26 октомври 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.
    V.Незаконосъобразни текстове от раздел V „Организация на дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси”, са:
    Чл.18, ал.1 и ал.2 противоречи на чл.37, ал.1, буква „б” от ЗУО, който не предвижда издаването на разрешение за третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси. А съгласно чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон.
    Чл.18, ал.3, съгласно който в протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ, и номерът на издаденото му разрешение. Актовете и протоколите, които следва да се съставят в строителството са обект на регламентиране от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. /обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г./ и в този смисъл, не могат да бъдат предмет на уреждане и от Наредбата на Общинския съвет по чл.19 от ЗУО.
    С Чл.19, т.1 са преуредени отношения обект на регламентиране в чл.30 и следващите на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
    Разпоредбата на чл.20 е неясна, в противоречие с чл.9, ал.1 от Закона за нормативните актове. От текста на разпоредбата не става ясно дали се касае за сгради в режим на „етажна собственост” или за друг вид сгради от една страна. А от друга в случай, че се касае за извършване на ремонтни работи в сгради-етажна собственост, ПУРНЕС не предвижда председателя на „домсъвета” като орган на управление.
    Незаконосъобразността на чл.20 от своя страна влече незаконосъобразност и на чл.21.
    Чл.22 е незаконосъобразен, т.к предвижда заплащането на такса за издаване на разрешение за третиране и транспортиране на строителни отпадъци, каквото по закон не се изисква.
    Чл.24, ал.3 от Наредбата предвижда задължения на оператора на съоръжението за обезвреждане по Наредба № 10 за реда за оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците, която е отменена с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности - ДВ, бр. 95 от 26 октомври 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.
    VI. Разпоредбите на целия раздел шести /чл.25 и чл.26/ са незаконосъобразни, предвид на това, че уреждат обществени отношения, извън предмета на приетата Наредба, очертан с чл.19 от Закона за управление на отпадъците.
    VII. Разпоредбите на Раздел седми - организация на дейностите по третиране на масово разпространени отпадъци са също незаконосъобразни по следните съображения:
    Разпоредбите на чл. 27 и чл. 28 уреждат отношения, за които е предвиден специален подзаконов нормативен акт-Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
    Чл.29 и чл. 30 уреждат обществени отношения, които са уредени в друг нормативен акт от по-висока степен, а именно: Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третирани и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.
    Чл.30, чл. 31, чл.32, чл.33, чл.34 и чл. 35 уреждат обществени отношения, които са уредени в друг нормативен акт от по-висока степен - Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства.
    VIII. чл. 37 и чл.38 от Раздел ІХ съдържа административно-наказателни разпоредби, които преповтарят нарушения, визирани в Глава VІ, раздел ІІ от ЗУО, като общинският съвет е променил размера на санкцията за същите нарушения, предвидени в закона и в този смисъл са незаконосъобразни.
    Напр. “за нарушения по чл.4 и 5 от наредбата”- изхвърляне на отпадъци извън определените за това места, разпиляване, смесване, изхвърляне на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, палене и изгаряне на отпадъци, общинският съвет е предвидил санкция в размер от 50 до 500 лв. за физически лица и санкция в размер от 100 до 200 лв. за ЕТ или юридически лица. В раздел ІІ на глава шеста от ЗУО за същите нарушения е предвидена по-висока санкция, съответно за физически лица от 150 до 500 лв. и за ЕТ или юридическо лице – от 700 до 2000 лв. Съответно и предвидените санкции при повторно нарушение са предвидени при по-малкия удвоен размер. Не е въведено и разграничение на понятията глоба и имуществена санкция, както и случаите, в които следва да бъде наложена една от двете административни санкции.
    IX. В Допълнителните разпоредби на наредбата е дадено определение за многократно използвани понятия, част от които са преповторени неточно или за друга част е стеснено обяснението, направено в ДР на ЗУО.
    В ДР на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистота на територията на гр.Ямбол:
    т.1 “отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмет или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или от упълномощено от него лице, също се определят като отпадъци до момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл”;
    т.3 “производствени отпадъци” са тези образувани в резултат на промишлената, занаятчийската и обслужваща дейност на физическите и юридически лица”
    т.8 “обезвреждане на отпадъците” е такова въздействие върху отпадъците /депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др./, прие което опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават установените норми”
    В § от ДР на ЗУО
    “1. По смисъла на този закон:
    1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории:
    а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на продукти, които не са изброени по-долу - код Q1;
    б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти - код Q2;
    в) продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност - код Q3;
    г) материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при злополука - код Q4;
    д) материали, замърсени вследствие на планирани действия (остатъци след операции по почистване, опаковки, съдове и други подобни) - код Q5;
    е) неизползваеми части (употребени батерии, изхабени катализатори и други подобни) - код Q6;
    ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не могат да се използват по предназначение (замърсени киселини, замърсени разтворители, отработени охлаждащи соли и други подобни) - код Q7;
    з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и други подобни) - код Q8;
    и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, отработени филтри и други подобни) - код Q9;
    к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други подобни) - код Q10;
    л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни) - код Q11;
    м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с полихлорирани бифенили и други подобни) - код Q12;
    н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено със закон - код Q13;
    о) продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба (ненужни вещи от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, магазините и други подобни) - код Q14;
    п) замърсени материали, вещества или продукти, получени в резултат на дейности по възстановяване на земната повърхност - код Q15;
    р) други материали, вещества или продукти, които не са включени в категориите по букви "а" - "п", от които притежателят им се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи - код Q16.
    3. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
    8. "Обезвреждане на отпадъците" е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:
    а) депониране (наземно или подземно) - код D1;
    б) обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) - код D2;
    в) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) - код D3;
    г) повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) - код D4;
    д) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда) - код D5;
    е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани - код D6;
    ж) изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под морското дъно - код D7;
    з) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D8;
    и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по букви "а" - "м") - код D9;
    к) наземно изгаряне (инсинерация) - код D10;
    л) изгаряне в море - код D11;
    м) постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) - код D12;
    н) смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13;
    о) препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите по букви "а" - "н" - код D14;
    п) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им - код D15.”
и т.н.
    VІІ. В Раздел І, ІІІ, ІV, V разпоредбите са подредени в членове и точки, а Допълнителните разпоредби - само в точки. Така построена, наредбата не отговаря на изискванията на Указ № 883 за прилагане на закона за нормативните актове - Глава трета СТРОЕЖ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ “Чл. 26. (1) Всеки нормативен акт се състои от членове. Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби се означават с параграфи.
    (2) Членът може да се състои от алинеи, алинеята - от точки, а точката - от букви.”
    От констатираните многобройни незаконосъобразни текстове, следва незаконосъобразността на цялата Наредба, т.к. съгласно чл.44, ал.1 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА, актът по прилагане на закон урежда изчерпателно материята, до която се отнася.
    Предвид изложеното, решението на общински съвет Ямбол за приемане на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Ямбол, се явява незаконосъобразно, прието в противоречие с други нормативни актове, уреждащи същата материя, не отговаря на изискванията за строеж на нормативните актове, и като такова изпълнението му следва да бъде спряно.
    Водим от горното и на основание чл.31, т.5 и чл.32, ал.2 от Закона за администрацията

З А П О В Я Д В А М:

    СПИРАМ изпълнението на решение по т.6 от дневния ред на заседанието Общински съвет Ямбол на 31.03-01.04.2005 г., с което същият на основание чл.16, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, е приел Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Ямбол, като незаконосъобразно, прието в противоречие с други нормативни актове, уреждащи същата материя и несъобразено с изискванията за строеж на нормативните актове.

    С настоящата заповед да се сезира Ямболски окръжен съд, в срока по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията.
    Препис от заповедта да се изпрати на председателя на Общински съвет Ямбол и на кмета на община Ямбол.


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
Политически кабинет
Политически кабинет
 
Областна администрация
Областна администрация
 
Областни съвети и комисии
Областни съвети и комисии
 
Мнения и препоръки
Мнения и препоръки
 
Заповеди
Заповеди
     - № AK 11/0026/25.11.05
     - № AK 11/0025/24.11.05
     - № AK 11/0022/12.09.05
     - № AK 11/0021/29.07.05
     - № AK 11/0019/02.06.05
     - № AK 11/0018/13.05.05
     - № AK 11/0017/11.05.05
     - № AK 11/0016/11.05.05
     - № AK 11/0015/10.05.05
     - № AK 11/0013/04.05.05
     - № AK 11/0012/04.05.05
     - № AK 11/0006/16.03.05
     - № AK 11/0005/08.03.05
     - № AK 11/0004/08.03.05
     - № AK 11/0003/07.03.05
     - № AK 11/0025/31.12.04
     - № AK 11/0024/31.12.04
     - № AK 11/0023/30.12.04
     - № AK 11/0022/30.12.04
     - № AK 11/0009/22.04.04
     - № AK 11/0008/20.04.04
     - № АК 11/0007/02.03.04
     - № АК 11/0006/25.02.04
     - № АК 11/0005/06.02.04
     - № АК 11/0004/26.01.04
     - № АК 11/0003/20.01.04
     - № АК 11/0002/15.01.04
     - № АК 11/0001/12.01.04
 
Решения
Решения
   
 
ВХОД за регистрирани потребители
ВХОД за регистрирани потребители