Във връзка с проведената на 23 януари 2004 г. в гр. София среща по програма ФАР – Инициатива “Външни граници”, в която взе участие областният управител г-н Минчо Спасов, Министерството на финансите информира за възможността да се кандидатства с проекти от общините Болярово и Елхово. За повечето проекти по “Инициатива “Външни граници” се изисква национално съ-финансиране от 10% или 25% . Проектите, по които може да се кандидатства са три типа:
    • Инвестиционни - включват строеж, рехабилитация и модернизация на пътища от местно, национално и международно значение, модернизиране на съществуващите ГКПП – та и изграждането на нови;
    • За институционално изграждане – подкрепа за контрол качеството на въздуха и водите, за пожарна и аварийна безопасност, за насърчаване на заетостта и частната инициатива или директна техническа помощ за разработка на бъдещи проекти;
    • Смесени – насърчават малки проекти от двете страни на границата, например в сферата на културата и туризма, улесняването на контролно – пропускателният режим.