РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2005 Г.

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В БЛОК "ЯМБОЛ", РАЗПОЛОЖЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ СЛИВЕН, ХАСКОВО, ЯМБОЛ И БУРГАС
Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г.
На основание чл. 42, т. 1 и чл. 44, ал. 3 във връзка с чл. 5, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 10 от Закона за подземните богатства

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Открива процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ чрез провеждане на присъствен конкурс в блок "Ямбол" с площ 4597 кв. км, определена с координатите на граничните точки от № 1 до 10 включително, посочени на карта и подробно описани в приложение - неразделна част от конкурсната документация и от договора за търсене и проучване.
2. Определя срок на разрешението 3 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с право на продължения при спазване изискванията на чл. 31 и чл. 32, ал. 2 от Закона за подземните богатства и при условия и по ред съгласно сключения договор.
3. Конкурсът за определяне на титуляр на разрешението по т. 1 да се проведе на 66-ия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник" в сградата на Министерството на околната среда и водите на адрес: бул. Княгиня Мария-Луиза 22, София.
4. Срокът за закупуване на конкурсните книжа е до 30-ия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". Конкурсните книжа се закупуват от стая 427 в сградата на Министерството на околната среда и водите на адрес: бул. Княгиня Мария-Луиза 22, София.
5. Срокът за подаване на заявления за участие в конкурса е 17,00 ч. на 45-ия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". Заявленията за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерството на околната среда и водите в сградата на адрес: ул. Уилям Гладстон 67, София.
6. Срокът за подаване на предложенията е 17 ч. на 65-ия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". Предложенията се подават в деловодството на Министерството на околната среда и водите в сградата на адрес: ул. Уилям Гладстон 67, София.
7. Определя депозит за участие в конкурса в размер 15 000 лв.
7.1. Срокът за заплащане на депозита е до изтичането на крайния срок за подаване на заявления за участие в конкурса по т. 5.
7.2. Депозитът се превежда по банков път по сметка, която се посочва в конкурсните книжа.
7.3. Депозитът на спечелилия конкурса, както и депозитът на участниците, които са нарушили обявените изисквания на конкурса, се задържа. На останалите участници депозитът се връща в 14-дневен срок след обнародването на издаденото разрешение.
8. Определя други изисквания, свързани с провеждането на конкурса:
8.1. Цената на конкурсните книжа е 12 500 лв.
8.2. Конкурсът се провежда и когато има само един допуснат кандидат.
8.3. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за подземните богатства.
8.4. Заявленията за участие в конкурса се изготвят и подават в съответствие с чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за подземните богатства и условията в конкурсните книжа.
8.5. Конкурсните предложения се изготвят в съответствие с изискванията и условията, посочени в конкурсните книжа.
8.6. В случай че в срока по т. 5 не постъпи нито едно заявление за участие в конкурса или не е допуснат нито един кандидат за участие в конкурса, се провежда нов конкурс.
9. Упълномощава министъра на околната среда и водите да организира и проведе конкурса и го определя за председател на комисията. Членовете на комисията се определят от нейния председател.