ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ
 
( Обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. Този закон урежда:
1. изискванията към храните и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране и представяне;
2. условията и реда за производство и търговия с храни;
3. правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни;
4.  правомощията на държавните органи за регулиране и контрол на производството и търговията с храни;
5. функциите и правомощията на професионалните организации на производителите на храни и на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (БАХПИ), възложени им с този закон."
§ 2. Създава се чл. 1а:
 
"Член 1а. Законът има за цел да осигури спазването на изискванията за производство и търговия с храни с оглед защита на здравето и интересите на потребителите,предотвратяване на действия по отношение на храните, които могат да заблудят потребителите, и създаване на възможност на потребителите да упражняват правото си на информиран избор нахрани, предлагани на пазара."
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
 
"(2) Храни са и напитките, дъвката и всяко вещество, включително и водата след излизането й от водоснабдителните съоръжения при крайния консуматор, вложена в храната при нейното производство, приготвяне или обработка, както и бутилираната минерална и трапезна вода."
2. Досегашната ал. 2 става ал. З и се изменя така:
 
"(3) Не са храни по смисъла на този закон:
1. храните за животни (фуражите);
2. живите животни;
3. растенията, преди прибиране на реколтата;
4. лекарствата по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
5. наркотичните и психотропните вещества по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
6. тютюнът и тютюневите изделия по смисъла на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
7.  виното и спиртните напитки;
8. козметичните продукти;
9.  остатъците и замърсителите;
10.  небутилираната натурална минерална, изворна и трапезна вода."
§ 4. Член 3 се изменя така:
 
"Чл. 3. На пазара се предлагат само храни, които отговарят на изискванията на този закон, имат хранителна стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав, и са безопасни за човешкото здраве."
§ 5. Член 4 се изменя така:
 
"Чл. 4. Специфичните изисквания към групи храни, конкретни храни и към стоки, имитиращи храни, се определят с наредби на Министерския съвет."
§ 6. Създава се чл. 4а:
 
"Член 4а.
(1) Нови храни или хранителни съставки са тези, които не са били предлагани в търговската мрежа за консумация от човека и спадат към една от следните категории храни или хранителни съставки:
1. съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми;
2. произведени от генетично модифицирани организми, без да ги съдържат;
3.  с нова или целенасочено изменена първична молекулна структура;
4.  състоящи се от или изолирани от микроорганизми, гъби или водорасли;
5. състоящи се от или изолирани от растения и животни, които не са традиционно култивирани или отглеждани като източници на храни и нямат история на безопасна употреба като храни или хранителни съставки;
6.  произведени чрез прилагане на нетрадиционен за тях производствен процес, който води до значителни промени в състава или структурата им, при което настъпват промени в тяхната хранителна стойност, метаболизъм или количеството на нежелани вещества в тях.
(2) Новите храни и хранителни съставки не трябва да:
1.  представляват опасност за здравето на потребителя;
2. заблуждават потребителя;
3. се различават от храните и хранителните съставки, които са предназначени да заместят, по отношение на хранителната им стойност."
§ 7. Създава се чл. 4б:
 
"Член 4б.
(1) Министерският съвет определя с наредба изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и реда за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води.
(2) Лицата, които извършват обработка на натурална минерална и изворна вода, предназначена за бутилиране, уведомяват министъра на здравеопазването за методите, които използват при обработката, и представят необходимите документи, определени в наредбата по ал. 1."
§ 8. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 
"(1) Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на земеделието и горите определя с наредби хигиенните норми за максимално допустимото съдържание на различни замърсители в храните."
2. Създава се ал. 3:
 
"(3) При производството на храни не се разрешава влагането на семена, предназначени за посев, когато са обработени с продукти за растителна защита."
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста думите "използването на разтворители" се заменят с "употребата на разтворители и други спомагателни вещества";
б) в т. 1 думите "на добавки и разтворители" се заменят с "им";
в) точка 3 се изменя така:
 
"3. използването им не води до заблуда на потребителя по отношение на вида и характеристиките на храната."
2. В ал. 2:
а) в текста думите "министъра на промишлеността" се заменят с "министъра на икономиката";
б) в т. 1 след думите "и други" се добавя "спомагателни", а думата "нива" се заменя с "концентрации";
в) в т. З след думата "разтворители" се добавя "и други спомагателни вещества";
г) в т. 5 думите "опаковката на продуктите" се заменят с "опаковката им".
§ 10. Създават се чл. 6а, 6б и 6в:
"Член 6а.
(1) Добавките към храните се доставят до потребителя само предварително опаковани.
(2) Министърът на здравеопазването определя с наредба:
1. изискванията към добавките към храните;
2.  хранителните вещества (витамините и минералите), които могат да се влагат при производството на добавки към храните;
3.  критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в добавки към храните;
4. информацията, която трябва да се отбелязва при етикетиране на добавките към храните.
Член 6б.
(1) Само групи от производители на храни, които произвеждат храни с традиционно специфичен характер, подават в Министерство на земеделието и горите досиета на храните.
(2) Досиетата по ал. 1 включват заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и горите, и спецификация на храната, която съдържа следните данни:
1. наименование на храната;
2. описание на метода на производство и на характеристиките на използваните суровини и съставки;
3.  доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на храните и/или традиционния начин на производство или преработка;
4. основните физични, химични, микробиологични и органолептичнихарактеристики на храната, които изразяват нейния специфичен характер;
5. методите за проверка на характеристиките по т. 4.
(3)  Наименованията на храните с традиционно специфичен характер трябва да бъдат традиционни за страната или района и да отговарят на изискванията на глава трета.
(4)  Министерството на земеделието и горите може да изисква от заявителите предоставянето на допълнителни данни и документи и ги подпомага при изготвяне на спецификациите.
(5) Министерството на земеделието и горите води регистър на подадените досиета за храни с традиционно специфичен характер, в който се вписват данните по ал. 2. Информацията в регистъра по ал. 2, т. 1, 4 и 5 е публична.
(6) Редът за приемане и комплектоване на досиетата на храни с традиционно специфичен характер и за водене на регистъра по ал. 5 се урежда с наредба на министъра на земеделието и горите.
Член 6в.
(1) Храните са произведени по биологичен начин, когато са спазени правилата за биологично производство и контролът върху него.
(2) Лицата, които притежават сертификат за биологично производство на храни, могат да означават храните с думите "биологичен" или "био", поставени върху храните или върху информационни носители, които ги придружават."
§ 11. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думите "употреба и използване съгласно утвърдените изисквания и по предназначение" се заменят с "и използване по предназначение и съгласно утвърдените изисквания".
§ 12. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста думите "министърът на промишлеността" се заличават.
2. В т. 1 след думата "храни" се поставя запетая и се добавя "както", а думите "за използването им" се заменят със "за тяхното използване".
3. Точки 2, 3 и 4 се изменят така:
"2. допустимите граници на миграция на съставки от материалите и предметите във или върху храните, с които те влизат в контакт;
3. основните правила за извършване на контрол на материалите и предметите, влизащи в контакт с храни, както и на субстанциите, от които са направени;
4. начина, по който се обозначава, че материалите и предметите са предназначени за контакт с храни, както и изискванията за необходимата информация върху опаковката им или в съпровождащата ги документация."
§ 13. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
 
"(2) При етикетирането на храните не се допускат обозначения, които приписват или подсказват свойства на храните, свързани с предпазване от възникването или с лекуване или диагностика на болести при човека."
2. Създава се ал. 3:
 
"(3) Етикетирането, рекламирането и представянето на храните, включително тяхната форма, външен вид, опаковка, опаковъчен материал или предмет, начин на търговско аранжиране и подредба, и наличната информация за тях в медиите не трябва да заблуждават потребителите по отношение на характеристиката на храните, определена от тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба."
§ 14. В чл. 10, ал. 2 думите "и с министъра на промишлеността" се заличават.
§ 15. Член 11 се отменя.
§ 16. Член 12 се изменя така:
 
"Член 12.
(1) Производство и търговия с храни се извършва от търговци и занаятчии само в обекти, регистрирани по реда на този закон и ако са налице следните условия:
1.  всеки обект да отговаря на санитарните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните закони;
2.  да има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта;
3. да е внедрена система за самоконтрол за производствената или търговската дейност, която ще се извършва в обекта.
(2) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни се извършва от регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция (РХЕИ), съответно от регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) по местонахождението на обекта. Регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция извършва регистрация на обектите за производство на храни от неживотински произход и на обектите за търговия с храни, с изключение на обектите за търговия на едро с храни от животински произход. Регионалната ветеринарномедицинска служба извършва регистрация на обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, както и на обектите за търговия на едро с храни от животински произход.
(3) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилагат:
1.  удостоверение за актуално състояние на заявителя, когато такова подлежи на издаване;
2. разрешение за ползване на обекта, издадено по реда на Закона за устройство на територията;
3. решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, когато се изисква такова;
4. списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.
(4) При непълнота или нередовност на представените документи по ал. 3 в 10-дневен срок от подаване на заявлението съответният орган писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняване.
(5)  В 30-дневен срок от подаване на документите по ал. 3 или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по ал. 4 съответният орган извършва проверка за съответствие на обекта с условията по ал. 1. При констатиране на несъответствие с изискванията органът издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие.
(6) В 15-дневен срок след проверката или след привеждане в съответствие съобразно предписанието по ал. 5 съответният орган извършва регистрация на обекта.
(7)  За регистрираните обекти съответният директор на РХЕИ или на РВМС издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок от регистрацията по ал. 6."
§ 17. Член 13 се изменя така:
 
"Член 13.
(1) При неотстраняване на непълноти в представените документи по чл. 12, ал. 4 и/или при неизпълнение на предписание по чл. 12, ал. 5 органът по чл. 12, ал. 2 прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява заявителя за това.
(2) При непроизнасяне в срок на органа по чл. 12, ал. 2 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва производство или търговия в обекта, след като предварително писмено уведоми за това съответния орган и той не се произнесе с изричен отказ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) В случаите на мълчаливо съгласие съответният орган е длъжен да извърши вписването в регистъра по чл. 14, ал. 1 в 14-дневен срок от писменото уведомление по ал. 2, освен ако е направил отказ по ал. 1 или 2."
§ 18. Член 14 се изменя така:
 
"Член 14.
(1) Регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция, съответно РВМС, води регионален регистър на обектите за производство и търговия с храни съобразно компетентността си по чл. 12, ал. 2, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;
2.адрес на обекта;
3.  вид на обекта (за производство или за търговия);
4.  групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект;
5.  ветеринарен регистрационен номер за обектите, вписани в регистъра на РВМС;
6.  фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производство или търговия в обекта;
7. дата и основание за заличаване на регистрацията.
(2) Регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция уведомява писмено в 7-дневен срок съответната РВМС за извършените от нея регистрации на обекти за търговия с храни от животински произход.
(3) Въз основа на регистрите на всички РХЕИ и РВМС в Министерството на здравеопазването, съответно в Министерството на земеделието и горите, се поддържат национални регистри на обектите за производство и търговия на храни, които са и в електронен вид. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет."
§ 19. В чл. 15 думите "чл. 12, ал. 2" се заменят с "чл. 14, ал. 1", а текстът докрая се заменя със "съответната промяна се вписва в регистъра и в издаденото удостоверение".
§ 20. Член 16 се изменя така:
 
"Член 16.
(1) Действието на регистрацията и на удостоверението е безсрочно.
(2) Регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на РХЕИ, съответно на РВМС, при:
1.  прекратяване на дейността по искане на лицето, което извършва производство или търговия в обекта;
2. промяна на предназначението на обекта;
3. установяване на нарушения на нормативните изисквания за производство и търговия с храни, които създават непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;
4. системни нарушения на хигиената на храните и на прилагането на системите за самоконтрол, констатирани от органите на държавния санитарен или ветеринарно-санитарен контрол;
5. неизпълнение на принудителна административна мярка по чл. 30, ал. 1, т. 4 - 7 и т. 9.
(3) В случаите, когато има заличена регистрация по ал. 2, т. З, 4 или 5, лицето, за което са установени посочените нарушения, няма право да подава заявление и да иска нова регистрация за същия обект.
(4)  По решение на управителния съвет на БАХПИ председателят на управителния съвет изпраща мотивиран сигнал до съответния орган при съмнения за нарушения на нормативните изисквания за производство или търговия с храни. При получаване на такъв сигнал контролният орган извършва проверка, като за резултата уведомява и управителния съвет на БАХПИ."
§ 21. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "и добрата хигиенна практика" се заличават.
2. В ал. 2 думите "здравеопазването и" се заменят със "здравеопазването и/или", думите "министъра на промишлеността" се заменят с "министъра на икономиката", думите "и с министъра на търговията и туризма" се заличават, а думата "предприятията" се заменя с "лицата".
3. В ал. З думите "препоръки за добра хигиенна практика" се заменят с "правила за добра производствена практика".
§ 22. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "могат да" се заличават.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 4:
 
"4.определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки по т. 3;"
б)   досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
 
"5. периодично преразглеждане на дейностите по т. 1 - 4 с оглед на тяхната ефективност или актуализация в случаите на настъпили промени в производствения процес и/или произвежданата храна;"
в) създава се т. 6:
 
"6. съхранение на информацията по т. 1 - 5 за срок три години."
§ 23. Член 19 се изменя така:
 
"Чл. 19.
(1) Нова храна или хранителна съставка се пуска на пазара с разрешение на министъра на здравеопазването след оценка на възможните рискове за увреждане на човешкото здраве.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1 едноличните търговци и юридическите лица, които желаят да пуснат на пазара нова храна или хранителна съставка, подават заявление в Министерството на здравеопазването, съдържащо наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ на заявителя. В заявлението изрично се посочва кои документи и/или информация заявителят иска да бъдат поверителни. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копия от доклади за извършени проучвания на съответната нова храна или хранителна съставка, както и други данни, които доказват съответствие с чл. 4а;
2. техническо досие на новата храна или хранителна съставка;
3. предложение за начина на етикетиране и за представяне на новата храна или хранителна съставка;
4. разрешение за освобождаване на генетично модифицирания организъм в околната среда, издадено от министъра на околната среда и водите, в случаите на храна или хранителна съставка по чл. 4а, ал. 1, т. 1.
(3)  Документите по ал. 2 се разглеждат от експертна комисия по новите храни и хранителни съставки, съставена от независими експерти в областта на медицината, биотехнологиите, токсикологията, микробиологията, агрономството, ветеринарната медицина, храненето, хранителните технологии, а при необходимост - и експерти от други специалности. Членовете на комисията се определят със заповед на министъра на здравеопазването.
(4) При установяване на непълноти в представените документи по ал. 2 или при необходимост от представяне на допълнителна информация в срок до 30 дни от подаване на заявлението председателят на комисията писмено уведомява заявителя за това и определя срок за изпълнение. При неотстраняване на посочените нередности в определения срок заявлението не се разглежда.
(5) В 45-дневен срок от подаване на заявлението Министерството на здравеопазването предоставя за обществено обсъждане резюме на досието по ал. 2, т. 2, което не може да продължи по-дълго от 30 дни. Не може да бъде предоставена за обсъждане информация, определена от заявителя и потвърдена от комисията като поверителна.
(6) В тримесечен срок от получаване на документите по ал. 2, съответно от отстраняване на непълнотите по ал. 4, комисията по новите храни и хранителни съставки разглежда постъпилите становища от общественото обсъждане, изготвя доклад за оценка на безопасността за човешка консумация на новата храна или хранителна съставка и прави предложение до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за пускане на пазара или за отказ.
(7)  Министерството на здравеопазването предоставя доклада на комисията на заинтересованите държавни органи, които в срок до 14 дни могат да направят бележки или да представят обосновано възражение за пускането на пазара на храната или хранителната съставка.
Забележките или възраженията могат да се отнасят и до представянето или етикетирането на храната или хранителната съставка.
(8) Въз основа на доклада и предложението на комисията, както и на становищата по ал. 7 в 4-месечен срок от подаване на заявлението министърът на здравеопазването издава разрешение за пускане на пазара на нова храна или хранителна съставка или отказва издаването на разрешение.
(9) В разрешението се определят:
1. титулярят на разрешението;
2. идентичността (видът) на новата храна или хранителна съставка;
3. съставът на новата храна;
4. условията за употреба на новата храна или на хранителната съставка;
5.  предназначението на новата храна или на хранителната съставка и нейната спецификация;
6.  специфичните данни, които трябва да са отразени на етикета на новата храна или хранителна съставка.
(10) Министърът на здравеопазването в срока по ал. 8 мотивирано отказва издаване на разрешение за пускане на пазара на нова храна или хранителна съставка, когато становището на комисията по ал. 6 и/или на държавен орган по ал. 7 показва, че съществува риск за човешкото здраве.
(11) Отказът по ал. 10 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
(12)  При непроизнасяне в срока по ал. 8 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
(13)  Министерството на здравеопазването създава и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените разрешения за пускане на пазара на нова храна или хранителна съставка, в който се вписват номер и дата на издаденото разрешение, както и данните по ал. 9, т. 1, 2, 4 и 6."
§ 24. Създава се чл. 19а:
 
"Член 19а.
(1) В случаите, когато съществуват данни и информация, които установяват въз основа на налични всеобщо признати научни доказателства, че нова храна или хранителна съставка по чл. 4а, ал. 1, т. 2,3 и 5 е съществено еквивалентна на съществуваща храна или хранителна съставка по отношение на състав, хранителна стойност, метаболизъм, очаквана употреба и ниво на съдържащите се нежелани вещества, тази нова храна или хранителна съставка се пуска на пазара след уведомление до министъра на здравеопазването. За целта лицата по чл. 19, ал. 2 подават в Министерството на здравеопазването заявление, съдържащо необходимите данни и информация. В заявлението може да се посочат кои данни и информация са поверителни с оглед запазване на търговските интереси на заявителя.
(2)  Лице, което е подало уведомление по ал. 1, без в заявлението да се съдържат необходимите данни и информация, няма право да пуска на пазара нова храна или хранителна съставка.
(3)  Надлежно подадените уведомления за пускане на пазара на нова храна или хранителна съставка по ал. 1 се вписват съответно в регистъра по чл. 19, ал. 13."
§ 25. Член 20 се изменя така:
"Чл. 20.
(1) Не се разрешава пускането на пазара на храна, която:
1. не е безопасна за консумация от потребителите;
2. уврежда или може да увреди здравето на хората;
3. е негодна за консумация от хората.
(2) Когато една храна, която не е безопасна за потребителите, е част от партида или доставка храни от един вид с еднакви характеристики, се смята, че цялата партида или доставка не отговаря на изискванията за безопасност, освен когато след извършване на проверка и/или лабораторни изследвания се установи, че останалата част от партидата или доставката е безопасна.
(3) Производителите и търговците на храни са длъжни:
1.  незабавно да предприемат мерки за изтегляне от пазара на храни, за които смятат или предполагат, че са опасни за здравето на човека;
2.  да предоставят информация на контролните органи за предприетите мерки за изтегляне на опасни храни от пазара и за гарантиране здравето на потребителя;
3.  да оказват съдействие на контролните органи чрез предоставяне на информация за проследяване движението на храните.
(4)  Когато опасната храна е достигнала до крайния потребител, производителите и търговците са длъжни по най-бързия начин да информират за причините за изтеглянето й от пазара. В случай че предприетите мерки не са достатъчно ефективни за защита здравето на потребителя, производителите и търговците са длъжни да дадат информация за рекламацията на храните."
§ 26. Създава се чл. 21а:
 
"Член 21а.
(1) За осигуряване на идентификация и проследимост нахраните производителите и търговците на храни са длъжни да:
1. въвеждат и прилагат системи и правила за събиране и съхранение на информацията за храните, които произвеждат и предлагат на пазара, както и информация за доставчиците и купувачите;
2.  етикетират и маркират храните, които предлагат или ще пуснат на пазара.
(2) Производителите и търговците на храни са длъжни при поискване да предоставят на контролните органи информация по ал. 1."
§ 27. Член 22 се изменя така:
 
"Чл. 22.
(1) Облъчване на храни с йонизиращи лъчения се разрешава, когато има основателна технологична необходимост за това, няма опасност за здравето на потребителя и е от полза за крайния потребител.
(2) Облъчването на храни може да бъде използвано само за следните цели:
1.  намаляване опасността от хранителни заболявания чрез унищожаване на патогенни организми;
2.  намаляване развалата на храните чрез забавяне или спиране на процесите на гниене и унищожаване на гнилостните микроорганизми;
3.  намаляване загубите при съхранение на храните чрез забавяне на зреенето, прерастването или покълването;
4. премахване на вредните за растенията и за храните от растителен произход организми."
§ 28. Създават се чл. 22а, 22б и 22в:
 
"Член 22а.
(1) Облъчването на храните с йонизиращи лъчения се извършва само от лица, получили регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения от министъра на здравеопазването.
(2) Облъчването на всеки отделен вид храна се извършва след издаване на отделни разрешения за това от министъра на здравеопазването.
Чл. 22б.
(1) За получаване на регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения може да кандидатства дееспособно физическо лице и юридическо лице, регистрирано в Република България, което подава до министъра на здравеопазването заявление по образец, съдържащо име и адрес на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ на юридическото лице, към което се прилагат:
1. заверено копие от лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. З, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
2.  удостоверение за актуално състояние по регистрация - от юридическите лица;
3. вид на източника на йонизиращо лъчение;
4. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна.
(2) При установяване на непълноти в представените документи по ал. 1 и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация заявителят се уведомява писмено в срок до 14 дни от подаване на заявлението за срока, в който да отстрани установените непълноти и/или предостави информацията. При неизпълнение в определения срок заявлението не се разглежда.
(3)  Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице извършва регистрацията или прави мотивиран отказ за регистрация в едномесечен срок от постъпване на заявлението, съответно от изтичане на срока по ал. 2.
(4)  Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
(5)  Регистрацията за облъчване на храни с йонизиращи лъчения има срок на действие, равен на срока на действие на лицензията по чл. 15, ал. З, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. За извършената регистрация на лицето се издава удостоверение в срока по ал. 3.
(6) Регистрацията се прекратява при:
1.  смърт на физическото лице, съответно обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице;
2.  отнемане, прекратяване или изтичане на срока на лицензията по ал. 1, т. 1;
3. системно нарушаване на изискванията на закона от регистрираното лице;
4.  установяване, че регистрираното лице е предоставило неверни сведения, които са послужили като основание за извършване на регистрацията;
5. искане на регистрираното лице.
(7) При констатиране на нарушения в случаите на ал. 6, т. З и 4, на лицата се налагат и предвидените по този закон административни наказания или имуществени санкции.
(8) За извършената регистрация и издадените удостоверения се води публичен регистър, в който се вписват:
1.  данни за лицето;
2. срокът на регистрацията;
3. данните по ал. 1, т. 3;
4.  дата и основание за прекратяване на регистрацията.
(9) Министърът на здравеопазването издава наредба за определяне на видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, както и за условията и реда за това.
Чл. 22в.
(1) Разрешение за облъчване на храна се издава за всеки отделен вид храна от министъра на здравеопазването.
(2) За издаване на разрешение за облъчване на храна нейният производител подава заявление до Министерството на здравеопазването, което съдържа вида на храната, която ще бъде облъчвана, обекта, в който ще се извърши облъчването, и обосновка за необходимоста и целта на облъчването.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага декларация от лицето, предоставило храната за облъчване, с която се декларира дали храната или част от нея преди това са били подлагани на облъчване.
(4) Разрешението за облъчване на храна или отказ за това се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Изричният или мълчалив отказ подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд."
§ 29. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
 
" (2) Във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие."
§ 30. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Закона за народното здраве" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
 
"(2) Министерският съвет определя с наредба реда за вноса на храни от неживотински произход, както и координацията на държавните органи за осъществяване на контрол на вноса на тези храни."
3. Създава се ал. 3:
 
"(3) Когато съществува опасност за здравето на потребителите при внос на определени храни от неживотински произход, министърът на здравеопазването със заповед забранява, ограничава или определя специални условия за вноса им."
§ 31. Създава се чл. 24а:
 
"Член 24а. Внос на нови храни или хранителни съставки се извършва след получаване на разрешение от министъра на здравеопазването, което се издава по реда на чл. 19, ал. 2 - 13, които се прилагат съответно."
§ 32. Създава се чл. 24б:
 
"Член 24б. Условията и редът за внос на суровини и храни от животински произход в страната се уреждат по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност."
§ 33. Създава се чл. 25а:
 
"Член 25а.
(1) Внос на натурални минерални води в страната и тяхното разпространение в търговската мрежа се извършва след издаване на сертификат (разрешение) за внос от министъра на здравеопазването.
(2) За издаване на сертификата (разрешението) по ал. 1 вносителят на бутилирана натурална минерална вода подава заявление до министъра на здравеопазването, в което се посочват:
1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата вносител;
2. наименование и адрес на чуждестранната фирма - производител;
3. страната, от която се внася стоката;
4. търговска марка (название) на натуралната минерална вода.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от съдебното решение за регистрация на българската фирма - вносител, съгласно Търговския закон и удостоверение за актуално състояние;
2. копие от официалния документ за признаване на водата като натурална минерална от компетентния орган на съответната страна;
3. документ, издаден от компетентния орган на съответната страна, удостоверяващ, че натуралната минерална вода отговаря на изисквания, определени в наредбата по чл. 46, ал. 1;
4. документи за проведени анализи на водата от акредитирани лаборатории.
(4) Министърът на здравеопазването в срок до 10 дни от подаване на документите по ал. 2 и З издава сертификата (разрешението) или прави мотивиран отказ за това.
(5) Изричният или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(6) Вносните натурални минерални води, за които е издаден сертификат (разрешение) за внос, се включват в отделен раздел на списъка на натуралните минерални води.
(7)  Срокът на валидност на сертификата (разрешението) е 5 години.
(8) За продължаване срока на валидност на сертификата (разрешението) се представя актуален документ по ал. З, т. З преди изтичане на срока по ал. 7.
(9) В случай че документът по ал. 8 не бъде представен в посочения срок, съответната натурална минерална вода се заличава от списъка по ал. 6."
§ 34. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 11:
 
"11. системите за самоконтрол, в това число технологичната документация."
§ 35. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата "предприятието" се заменя с "обекта";
б) в т. 5 думата "контрол" се заменя със "самоконтрол", а думите "въведени в предприятията" се заличават;
в) създават се т. 6 и 7:
 
"6. наблюдение и мониторинг на всички етапи от производството и търговията с храни;
7. информиране на обществеността за безопасността на предлаганите на пазара храни, както и за риска за човешкото здраве, свързан с употребата на определени храни."
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
 
"1. изслушване на лицето, извършващо производство или търговия с храни в обекта, и/или на лица, работещи в обекта;"
б) в т. 2 думата "предприятието" се заменя с "обекта";
в) в т. З думата "предприятието" се заменя с "обекта".
§ 36. В чл. 28, ал. 1 думите "Закона за защита нарастенията" се заменят със "Закона за съхранение и търговия със зърно".
§ 37. Член 29 се изменя така:
 
"Чл. 29.
(1) Органите на държавния санитарен контрол (ДСК) упражняват контрол върху всички храни, с изключение на храните от животински произход.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва и върху:
1.  обектите и условията за производство, преработка, пакетиране, препакетиране,съхранение и транспорт на храни;
2. обектите за търговия и условията за съхранение и транспорт на храни, с изключение на обектите за търговия на едро с храни от животински произход;
3. заведенията за обществено хранене, условията за приготвяне на храни в тях и използваните технологични методи;
4. вноса на храни от неживотински произход по реда на чл. 24."
§ 38. Създава се чл. 29а:
 
"Член 29а.
(1) Органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) упражняват контрол по отношение на храните от животински произход, включително техния внос, транзит и износ.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва и върху:
1. обектите и условията за добив, производство, преработка, пакетиране, препакетиране, съхранение и транспорт на храни от животински произход;
2. обектите за търговия на едро и условията за съхранение и транспорт на храни от животински произход;
3. местата и условията за съхранение на храните от животински произход в обектите за търговия на дребно и в заведенията за обществено хранене."
§ 39. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "на предприятията" се заменят с "в обектите".
2. В т. 5 думите "на предприятията" се заменят с "в обектите", а думите "и добра хигиенна практика" се заличават.
§ 40. Създава се чл. 30а:
 
"Член 30а. Контролните органи предприемат необходимите мерки за забрана продажбата на храна или изискват изтеглянето й от пазара, ако въпреки съответствието й със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че храната е опасна."
§ 41. Създава се чл. 30б:
 
"Чл. 30б.
(1) Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите изграждат и поддържат система за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, която произтича от храна, пусната на пазара.
(2) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за изграждане на системата, както и процедурата за бързо съобщаване по ал. 1.
(3)  При постъпване на информация за съществуването на сериозна опасност за човешкото здраве, която произтича от храна, пусната на пазара, органите по чл. 29 и 29а са длъжни незабавно да предприемат действия по уведомяване чрез системата за бързо съобщаване.
(4) Органите по чл. 29 и 29а предоставят на потребителите информация относно съществуването и характера на опасността, данните за идентификация на храната и предприетите мерки."
§ 42. Член 31 се изменя така:
"Чл. 31.
(1) Лицата, които произвеждат и търгуват с храни, са длъжни:
1. да изпълняват предписанията на органите на държавния контрол;
2.  да не препятстват контролните органи в осъществяването на правомощията им по този закон;
3. да водят документация съгласно изискванията на този закон.
(2) Лицата, които произвеждат и търгуват с храни, имат право:
1. да обжалват актовете на органите по този закон;
2. в срок до три работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от храни и заключенията на контролните органи да поискат контролна експертиза."
§ 43. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 
"(1) Провеждането на анализи и изследвания на храни за съответствието им с изискванията по този закон и нормативните актове по неговото прилагане се извършва в лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"."
2. Алинея 2 се отменя.
§ 44. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
 
"(2) За анализ и изследване на храните и хигиенните условия могат да се използват различни методи, включително експресни, при условие че са чувствителни, точни и възпроизводими, с ясно определена област на приложение.
(3) Съответствието на даден метод с изискванията по ал. 2 се установява чрез междулабоаторни изпитвания.
(4) Когато е необходимо, с цел определяне на състава, условията на производство, опаковането и етикетирането на храните се използват нормативно определени методи за вземане на проби и методи за анализ и изследване съгласно наредбите по чл. 5 и 6.
(5) Ако се получи разлика в интерпретацията на резултати от лабораторно изследване на храни, за които са приложени различни методи за анализ, валидни са използваните по ал. 4."
§ 45. В чл. 34 ал. З се изменя така:
 
"(3) В състава на Националния съвет по безопасност на храните се включват по един заместник-министър на земеделието и горите и на икономиката, по един представител на Комисията по търговия и защита на потребителите и БАХПИ. Решенията на Националния съвет по безопасност на храните се вземат единодушно."
§ 46. Член 37 се изменя така:
 
"Чл. 37.
(1) Когато възникне непосредствена и голяма опасност за общественото здраве от консумацията на определени храни, министърът на здравеопазването и/или министърът на земеделието и горите със заповед определя необходимите мерки за отстраняване на опасността.
(2) Мерките по ал. 1 са:
1. забрана за пускане на пазара или нареждане за преустановяване на пускането на пазара на храната;
2. забрана за използването на храната;
3.  определяне на специални условия за пускане на пазара на храната;
4.  други подходящи мерки в зависимост от ситуацията.
(3) Заповедите по ал. 1 се обнародват в "Държавен вестник"."
§ 47. Създава се глава шеста "а" с чл. 37а - 37д:
 
"Глава шеста "а"
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХРАНИ
Член 37а.
(1) Професионални организации на производителите на храни са браншовите организации на производителите на храни, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Браншовите организации на производителите на храни имат право да:
1. разработват по браншове правила за добрите производствени практики, модели на системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки и други системи за самоконтрол при производството на храни, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на храните;
2.  участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и съдействат за тяхното изпълнение;
3. създават и поддържат база данни за експерти в съответния бранш за оказване на съдействие на производителите на храни, както и на държавните органи;
4. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в подотраслите на хранителната промишленост и недопускането на нелоялна конкуренция между производителите на храни;
5. информират компетентните органи за извършени нарушения при производството и/или търговията на храни;
6.  участват в изготвянето на нормативни актове за съответния бранш или дават становища по проекти на такива актове;
7.  организират провеждането на курсове за повишаване на квалификацията на лицата, заети с производството на храни;
8. разработват браншови стандарти за групите храни и ги предоставят в Националния съвет по безопасност на храните за информация.
Член 37б.
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (БАХПИ) е национална междупрофесионална организация на производителите на храни, която има право да:
1. участва в изготвянето на стратегии и програми за развитие на производството и търговията с храни;
2. подпомага Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването в изготвянето на доклади за състоянието на производството и преработката на храни;
3. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на хранителната промишленост;
4. осъществява координация на дейността на браншовите организации на производителите на храни, включително тези, които не са нейни членове, във връзка с правата им по този закон.
Член 37в.
Браншовите организации на производителите на храни подпомагат работата на държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на хранителната промишленост.
Член 37 г.
Областните управители и общинските съвети предоставят на националната междупрофесионална организация на производителите на храни и на браншовите организации на производителите на храни помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им, по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
Член 37д.
(1) Държавните органи и ведомства, както и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие и предоставят информация на националната междупрофесионална организация на производителите на храни за осъществяване на функциите й, предвидени по този закон.
(2) При разработването на проекти на нормативни актове, свързани с административното регулиране и административния контрол на хранителната промишленост, компетентните държавни органи изискват становища от съответните браншови организации. В случай че в срок 7 работни дни от получаване на искането не постъпи становище, се смята, че организацията няма бележки по проекта."
§ 48. В чл. 38, ал. 1 думата "храни" се заменя с "нова храна или хранителна съставка", а думите "чл. 20" се заменят с "чл. 19 или чл. 19а".
§ 49. В чл. 41, ал. 1 след думите "свързани с" се добавя "представянето".
§ 50. В чл. 42, ал. 1 думата "предприятия" се заменя с "обект", а думата "нерегистрирани" се заменя с "нерегистриран".
§ 51. Създават се чл. 45а и 45б:
 
"Член 45а.
(1) Който извършва облъчване на храни с йонизиращи лъчения в нарушение на чл. 226 или чл. 22в, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 5000 лв., а на юридически лица или еднолични търговци - имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
Член 45б.
(1) Който произвежда храни в нарушение на чл. 23, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а на юридически лица или еднолични търговци - имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв."
§ 52. В чл. 46 думата "предприятията" се заменя с "обектите".
§ 53. Създава се чл. 48а:
 
"Член 48а.
(1) Длъжностно лице, което не извърши вписване в регистъра по чл. 14 на обект при условията на чл. 13, ал. З, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 извършителят се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв."
§ 54. Създава се чл. 52:
 
"Член 52. За всяко тримесечие РВМС и РХЕИ изпращат на БАХПИ справки за издадените и влезли в сила наказателни постановления за системни нарушения и за нарушения, застрашаващи околната среда или здравето на потребителя."
§ 55. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: "Допълнителни разпоредби".
2. В т. 5 след думите "чл. 2, ал. 1" се добавя "и 2".
3. Точка 6 се изменя така:
"6. "Обект за производство на храни" е всяко помещение или сграда, в което се извършва добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране, съхранение или търговия с храни, предназначени за човешка консумация."
4. Точка 7 се изменя така:
 
"7. "Храна, която не е безопасна за консумация от потребителите" е храна, която уврежда или може да увреди здравето на хората или е негодна за консумация, като при определянето й като такава трябва да се вземат предвид:
а) условията на нормалната й употреба от и на всеки етап от добива, преработката, производството и предлагането на храната;
б) информацията, предоставена на потребителите чрез етикетиране или друг достъпен начин за получаване на информация за предпазване от специфични вредни за здравето ефекти на определена храна или група храни."
5. Създават се нови т. 8 и 9:
 
"8. "Храна, която уврежда или може да увреди здравето на хората" е храна, която е определена като такава на основание на:
а) влаганите добавки или съставки, извличането на основни компоненти на храната, както и прилаганите методи на технологична обработка;
б) непосредствените, краткосрочните и дългосрочните ефекти на храната върху здравето на потребителите и бъдещите поколения;
в) възможните кумулативни токсични ефекти при консумация на храната;
г)специфичната възприемчивост на определени групи от населението, когато една храна е предназначена за консумация от тези групи.
9. "Храна, която е негодна за консумация от хората"е храна, която е:
а) замърсена с физични, химични и микробиологични замърсители, или
б) развалена, или
в) с изтекъл срок на трайност, или
г) с нарушена цялост на опаковката, или
д)  добита, произвежда се и се предлага в нерегистрирани обекти или при условия, които не отговарят на изискванията на този закон."
6. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 10 и 11.
7. Досегашната т. 10 става т. 12.
8. Досегашните т. 11,12 и 13 стават съответно т. 13, 14 и 15 и се изменят така:
 
"13. "Хигиена на храните" е съвкупността от всички необходими мерки за гарантирането на безопасността и запазването на хранителната стойност на храната, които се предприемат на всеки етап от производството и търговията с храни.
14. "Добра производствена практика" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, съответно "добра хигиенна практика" и "добра технологична практика", която се прилага при производството и търговията с храни, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали,хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.
15. "Анализ на опасността и контрол в критични точки" представлява система за самоконтрол, основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител, чрез определяне и анализ на потенциалните опасности, оценка на рисковете, определяне на критични точки и граници, мерки за постоянен контрол и наблюдение чрез съвременни експресни методи, за водене на документация и коригиращи действия, за предотвратяване или намаляване до приемливи нива на риска от производство на опасни храни и хранително натравяне и/или нараняване."
9. Досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 16 и 17.
10. Досегашната т. 16 става т. 18 и се изменя така:
 
"18. "Системни нарушения" са три и повече едни и същи нарушения на нормативно установените изисквания при производството и търговията с храни, извършени в една календарна година, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления."
11. Досегашната т. 17 става т. 19.
12. Досегашната т. 18 става т. 20 и в нея се правят следните допълнения:
а)   в буква "в" накрая се добавя "и рибни продукти";
б)   в буква "г" накрая се добавя "и яйчни продукти";
в) създават се букви "с" - "у":
 
"с) месни и месо-растителни консерви;
т) готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид;
у) храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация."
13. Досегашната т. 19 става т. 21 и се изменя така:
 
"21. "Храни от животински произход" са суровини и продукти, добити от млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, рептилии, амфибийни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа със или без добавка, претърпели или не съответната технологична преработка или обработка."
14. Досегашната т. 20 се отменя.
15. Досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.
16. Създават се т. 24 - 36:
 
"24. "Нелоялна конкуренция" е всяко действие или бездействие при производството и/или търговията с храни, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.
25. "Козметичен продукт" е всяка субстанция или препарат, предназначен за контакт с различните външни части на човешкото тяло - кожа (епидермиса), коса, нокти, устни и външни полови органи, или със зъбите и лигавицата (мукозната мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна на външния вид и/или корекция на миризмите и/или предпазване и поддържане в добро състояние.
26. "Добавки към храненето" са храни, предназначени да допълнят нормалната диета и които представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, използвани самостоятелно или в комбинация, които се предлагат на пазара в дозирани форми като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, ампули с течност и други подобни течни или прахообразни форми, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества.
27.  "Миграция" е процес на преминаване и проникване на нискомолекулни вещества от материалите и предметите към храните, с които те са в контакт.
28.  "Генетично модифициран организъм" е организъм, с изключение на хората, в който генетичният материал е бил променен чрез прилагане на техники, разрешени със специален закон.
29.  "Пускане на пазара" е съхранение с цел продажба, включително предлагането за продажба или дистрибуция, независимо срещу заплащане или не, както и самата продажба и дистрибуция на храните.
30. "Риск" е възможността за възникване на неблагоприятен здравен ефект, когато степента на този ефект значително го доближава до опасност за здравето.
31. "Проследимост" е възможността за проследяване на храната във всички етапи на производство и търговия.
32.  "Краен потребител" е този, който няма да използва храната с цел производство или търговия.
33.  "Суровини от животински произход" са продукти, получени от млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, рептилии, амфибийни, други гръбначни и безгръбначни животни по специални технологии и предназначени за производство на хранителни продукти.
34. "Остатъци" са следи от едно или повече вещества или техни остатъчни метаболити и продукти на тяхното разграждане, прилагани като средства за растителна защита, установени във или върху проби от храни от растителен или животински произход, предназначени за човешка консумация.
35.  "Храна с традиционно специфичен характер" е храна, за която могат да бъдат представени доказателства, че е произвеждана в продължение на не по-малко от 50 години и притежава характерна черта или набор от характерни черти, които я разграничават ясно от други подобни храни, принадлежащи към същата категория.
36.  "Негодна храна за консумация от човека" е храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение, вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката."
17. Създава се § 1а:
"§ 1а.
(1) Правилата за биологично производство на храни от растителен произход, вносът на храни от растителен произход, произведени по биологичен начин, и тяхното означаване се определят съгласно Закона за защита на растенията.
(2) Правилата за биологично производство на храни от животински произход, вносът на храни от животински произход, произведени по биологичен начин, и тяхното означаване се определят съгласно Закона за животновъдството.
(3) Спазването на правилата за биологично производство на храни се удостоверява със сертификат, издаден въз основа на извършения контрол.
(4) Разрешение за контрол върху биологичното производство на храни от растителен произход се получава по реда на Закона за защита на растенията."
Преходни и заключителни разпоредби
§ 56. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на икономиката предоставя регистъра на предприятията за производство на храни и документацията към него на органите по чл. 12, ал. 2.
§ 57.
(1) Предприятия, които произвеждат храни и имат регистрация от Министерството на икономиката (Министерството на промишлеността) по реда на чл. 12, въз основа на нея получават служебно издадени удостоверения по реда на този закон от съответния орган по чл. 12, ал. 2.
(2) Процедурите за регистрация на предприятия, които произвеждат храни, за които са подадени документи в Министерството на икономиката (Министерството на промишлеността) по чл. 12, се довършват по реда на този закон от органите по чл. 12, ал. 2, без да е необходимо подаване на ново заявление и документи.
(3) В срок до 31 декември 2004 г. производителите на храни по ал. 1 допълват данните по регистрацията си съобразно изискванията на този закон.
§ 58. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които извършват производство и/или търговия с храни в нерегистрирани обекти за производство или търговия на храни, правят искане за регистрация при условията и по реда на чл. 12.
§ 59. Навсякъде в закона думите "министъра/ът на земеделието, горите и аграрната реформа" и "Министерството на промишлеността" се заменят съответно с "министъра/ът на земеделието и горите" и "Министерството на икономиката".
§ 60. За целите на държавния контрол до 31 декември 2004 г. министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и горите със заповед могат да разпоредят провеждане на анализи и изследвания и в други неакредитирани лаборатории за изпитване на храни от системата на Министерството на здравеопазването, съответно на Министерството на земеделието и горите, различни от тези по чл. 32.
§ 61.
(1) Обектите за добив на месо и обектите за производство на мляно месо и месни заготовки с индустриален капацитет по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите актове по неговото прилагане въвеждат системата по чл. 18, ал. 1 в срок до 31 декември 2005 г.
(2) Всички обекти за производство и търговия с храни, с изключение на тези по ал. 1, въвеждат системата по чл. 18, ал. 1 в срок до 31 декември 2006 г.
§ 62. Разпоредбите на § 29 - относно чл. 23, ал. 2, и § 51 - относно чл. 45б, влизат в сила от 1 януари 2005 г.