Министърът на младежта и спорта Васил Иванов - Лучано утвърди програмата “Спортувайте в училищата – 2005”, с която се регламентира финансовото подпомагане на ремонта и възстановяването на съществуващата училищна спортна база. Тази програма отразява един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта /ММС/ в контекста на предприсъединителния процес на България към Европейския съюз, като се популяризират и прилагат водещите европейски практики в областта на спорта и реализирането на активни действия за подобряване на здравето и физическата годност на децата и младите хора. Всичко това може да се постигне с осигуряването на подходящи условия за физическо възпитание и спорт в училищата и с реализирането на програма за възстановяване, ремонт и модернизиране на училищната спортна база в България. Така ще се осъществи по-активно и пълноценно включване на учениците в класни и извънкласни занимания със спорт.
   Програмата, по която ще работят съвместно Министерството на младежта и спорта, общинските администрации и ръководствата на училищата, е съобразена с повишените изисквания на Европейския съюз към условията, на които трябва да отговаря училищната спортна база в България. Тя е пилотен проект, разработващ механизъм, по който впоследствие може да бъде възстановена и модернизирана цялата училищна спортна база в страната.
Програмата е изготвена и одобрена от експертен съвет на ММС на основание член 4, т. 4, чл. 24, ал. 1 и чл. 59а т. 4, т. 5 и т. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта.
   Обект на Програмата са спортните училища, общообразователните училища, професионалните училища и специални училища. В териториален аспект тя обхваща всички общини в България – общо 347 училища, средно по 15 учебни заведения на областен център.
   Сумата, която едно училище може да получи по Програмата, е от 5 000 до 35 000 лв. Средствата се предоставят за възстановяване, ремонт и модернизация на спортните салони и откритите спортни площадки. Конкретният размер на средствата се определи в зависимост от вида на училището, броя на учениците в него, съществуващите потребности от ремонтни дейности и населеното място, където се намира. Задължително изискване към училищата, включени в утвърдения списък, бе представянето на количествено-стойностна сметка на необходимите ремонтни дейности.
Изпълнението на Програмата се осъществява чрез средства в размер на 6 000 000 /шест милиона/ лева от държавния бюджет. В реализацията на Програмата са включени няколко важни дейности: осигуряване на публичност на програмата чрез средствата за масова информация, събиране и анализ на информацията за възстановените и ремонтирани училищни спортни бази в Публичния регистър на спортните обекти и обекти за социален туризъм към ММС и в информационните масиви на Министерството на образованието и науката. В резултат на реализацията па Програмата се очаква възстановяване на базата в над 350 български училища, където учат около 170 000 ученици. При положителна оценка по изпълнение на Програмата, може да се предложи нейното продължение и разширяване с цел до края на 2008 г. да бъде възстановена и модернизирана спортна база на всички училища в страната.