Със заповед № АК 11/0028 от 29.11 т.г. областният управител инж.Васил Петров спря изпълнението на решението по т.5 от дневния ред на заседанието на Общински съвет на община Елхово, взето на заседание на 25.10.05 г. , с което на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА са направени изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. По т.5 от дневния ред на заседанието, Общинският съвет е приел решение за отмяна Методиката за определяне на възнаграждението на общинските съветници за цялостната им дейност, произтичаща от ЗМСМА, съставена на основание чл. 20, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и приема нова Методика за определяне на възнаграждението на общинските съветници, съставена на същото основание.
Приемането на новата методика е незаконосъобразно, тъй като т.1, т.2 и т.3 от цитираната Методика са приети в противоречие на чл. 34, ал.1 от ЗМСМА, съгласно който общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседания на Общинския съвет и на неговите комисии. Съгласно действащата нормативна уредба, общинските съветници получават не месечни възнаграждения, а такива за реално участие в заседание или комисия /постоянна или временна/ на Общинския съвет. Неучастието в заседание или комисия, респективно води до невъзможността общинският съветник да получи възнаграждение. Незаконосъобразни са и разпоредбите на т.5 и т.6 от приетата нова Методика, които регламентират случаите при напускане и отстраняване от заседание на общинските съветници. С тези два текста Общинският съвет Елхово е приел, че при отстраняване или напускане или напускане на заседание без знанието на Председателя на Общинския съвет, а по т.6 без знанието на председателя на комисията, възнаграждението на общинския съветник се намаля с 50%. От това следва, че независимо колко време е участвал в заседанието на Общинския съвет или в заседанието на комисията, общинският съветник ще получи възнаграждение. От тези разпоредби следва още, че при напускане на заседанието със знанието на Председателя, съветникът ще получи цялото си възнаграждение, без да е взел фактическо участие.
Според чл.34, ал. 1 от ЗМСМА, възнаграждение се получава само тогава, когато има участие в заседание на съвета или негова комисия.