Дейности от селското стопанство ще се финансират по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2005 г. За финансиране на проекти в тази област ще бъдат заделени 20% от средствата, определени за реализацията на програмата през 2005 г.
    В програмата могат да се включат работодатели – еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители и/или Закона за тютюна и тютюневите изделия. Задължително условие е тези сдружения да развиват дейност в сферата на земеделието. Могат да кандидатстват по програмата и преработвателни предприятия, които разкриват работни места в дейности от основното им производство, свързани с преработването на селскостопанска продукция.
    Дава се възможност да се кандидатства за разкриване на работни места в растениевъдството, животновъдството, дейности по преработване на селскостопанската продукция и дейности по саниране и рекултивация на запустели селскостопански земи / включително изкореняване на стари лозя, стари овощни градини, рекултивация на запустели, ерозирали и заблатени терени/.
    Проектите се подават в дирекциите „Бюро по труда”.Повече информация може да получите в Центъра за информация и услуги към Агенцията по заетостта на тел. 980 87 19.
    През 2005 г. ще продължи финансирането на проекти за оказване на социални услуги, както и проекти, свързани с инфраструктурата на населените места и с подобряване на условията на труд и работна среда в частни фирми. По националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” могат да кандидатстват всички физически и юридически лица, регистрирани съгласно законодателството. Кандидатите могат да са областните управители, общини и общински предприятия, държавни фирми и институции, извършващи общополезни дейности, частни фирми, неправителствени организации.
    На първи етап одобрените за финансиране проекти за реализация на националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" през 2005 г. проекти за област Ямбол са на стойност 1854792 лв. Осигурени са 833 работни места за трайно безработни. Общо 26 са одобрени проекти, от тях пет са на областна администрация - Ямбол.