На 30 и 31 декември 2004 г. областният управител Надя Данкинова спря със заповеди изпълнението на четири от решенията на Общински съвет-Ямбол. Съветниците са превишили правомощията си при приемането на промени в бюджета за 2004 г. в частта, с която в общинския бюджет към разходната част е отнесен разход 5 000 лв. за Гаранционен инвестиционен фонд. Незаконосъобразна е и промяната, с която се упълномощава кметът на общината да създаде Гаранционен инвестиционен фонд. Приетият от Общински съвет-Ямбол текст определя обособяване на фонд с бюджетни средства, което е в противоречия на законовите разпоредби. Чрез извънбюджетни сметки и фондове се набират и разходват извънбюджетни средства.
    Областният управител спря със своя заповед и изпълнението на решение на Общински съвет-Ямбол, с което утвърждава резултатите от проведения конкурс за длъжността управител на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД. На основание Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества и Закона за лечебните заведения е подновен с нов тригодишен срок договора за управление на д-р Антон Иванов. Съгласно чл.63 от Закона за лечебните заведения, изборът на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове се определя от собственика / в случая Общински съвет-Ямбол/ след конкурс за срок от три години. Спазвайки предвидения ред, общинския съвет открива процедура по провеждане на конкурс и определя комисия, която до извърши подбора на кандидатите. Комисията провежда заседание и излиза с решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса. Вместо да утвърдят или не това предложение, съветниците вземат решение да подновят досегашния договор на управителя д-р Антон Иванов. За незаконосъобразното решение на Общинския съвет областния управител сезира Ямболски Окръжен съд.
    Спряно е и изпълнението на решение от дневния ред на сесията от 19 ноември 2004 г., с което е приета Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол. Част от разпоредбите противоречат на Закона за устройство на територията, тъй като Общинския съвет незаконосъобразно определя реда за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми обекти.
    Със своя заповед областният управител е спрял решението на Общински съвет-Ямбол, с което се предоставят под наем имоти общинска собственост на политически партии в частта, с която се определя месечната наемна цена съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Начинът за отдаване на помещения за нуждите на политически партии от общината и държавата е регламентиран в Закона за политическите партии, където се посочва, че размерът на наема включва амортизационните отчисления и експлоатационните разходи.

Заповед АК 11/0022 от 30.12.2004 г.
Заповед АК 11/0023 от 30.12.2004 г.
Заповед АК 11/0024 от 31.12.2004 г.
Заповед АК 11/0025 от 31.12.2004 г.