Днес от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Ямболска област. Заседанието премина при следния дневен ред: запознаване със Заповедите на областния управител, относно осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област; организацията по обезопасяване на водните площи и водноспасителната дейност на територията на Ямболска област; план за информационен обмен и взаимодействие при усложнена пожарна обстановка през летния сезон и пр. На заседанието бяха разгледани и въпроси, свързани с анализ на пожарната обстановка за 2003 г.; информация за състоянието на гасаческите групи в кметствата. Кап. Василев, РЗ ПАБ, представи анализ на пожарната обстановка за 2003 г., който показва, че след пожарите през 2000 – 2001 г. е предприета превантивна дейност, в резултат на която са намалели пожарите и щетите през следващите години. Основната причина за пожар, в над 60 % от случаите е човешката небрежност и усилията ще бъдат насочени за разясняване на населението какви мерки и правила трябва да бъдат спазвани за недопускане на пожари.