Над 200 000 социално слаби граждани ще получават здравни осигуровки за сметка на републиканския бюджет от началото на 2005 г. Така те отново ще могат да ползват безплатни медицински услуги, съобщават от МТСП. Става дума за бедни в трудоспособна възраст, които имат право на месечно социално подпомагане, на целева помощ за отопление или са настанени в специализирани институции за социални услуги.
Подпомаганите граждани няма да подават никакви допълнителни документи, осигуровките им ще се уреждат по служебен път. Данните за тях ще се подават всеки месец от дирекциите “Социално подпомагане” към Националния осигурителен институт, откъдето средствата за здравно осигуряване ще се превеждат на Националната здравноосигурителна каса. Преди изготвянето на списъците, социалните работници ще проверяват дали социално слабите са регистрирани като безработни. Хората, които нямат регистрация в бюрото по труда, ще губят право за здравно осигуряване за съответния месец.
    Социално слабите с право на енергийно подпомагане ще запазят здравното си осигуряване и след приключването на отоплителния сезон на 31 март 2005 г. Онези, които са получили помощ за отопление с твърдо гориво за тази зима, ще бъдат осигурени до 30 октомври 2005 г., освен ако не започнат работа, което би им гарантирало осигуровки на друго основание. За хората, които получават целева помощ за отопление с електро- и топлоенергия, данните ще се подават ежемесечно в зависимост от това дали имат право на достъп до целевата помощ.
    Правото на бедни да получават здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет е регламентирано с влязла в сила през декември 2004 г. промяна в Закона за здравно осигуряване.