На 30 януари 2004 г. е получено писмо до областният управител от Агенцията по заетостта, във връзка с Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. От Агенцията уведомяват, че процедурата за подаване на проекти от частни работодатели за изпълнение през 2004 г. е отворена. Няма фиксиран срок и нови проекти се приемат постоянно. Дейностите в проектите на такива работодатели следва да не са в основното производство на фирмата, т.е. да не формират пряка печалба за работодателя и да са насочени към подобряване на работната среда. Такива дейности са например: саниране и ремонт на фасади и покриви на производствени сгради, вътрешен ремонт на производствени помещения, изграждане на достъпна среда за лица с намалена работоспособност и други. Работодатели по Програмата могат да бъдат частни, общински и държавни фирми, общински администрации, неправителствени организации, Дружества за заетост и структурно развитие. Включването на работодатели в програмата се извършва чрез одобрени проекти. Подробна информация на телефон: 02/980 87 19 - Агенция по заетостта, или: www.az.government.bg