10 приоритетни обекта в област Ямбол ще бъдат финансирани със средства на „Публични инвестиционни проекти” ЕАД, реши Министерски съвет. Сред одобрените проекти са Изграждане на канализация с.Тенево, Дренаж и канализация на ДВУИ с.Маленово, Водоснабдяване на селата Ружица и Борисово, Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр.Елхово, Корекция на дере в землището на гр.Стралджа, ремонт на общински път Мараш-Окоп, корекция на предпазен канал с.Хаджи Димитрово, както и водопроводна връзка град Стралджа –с.Воденичане. От приоритетно значение за областта е и довършването на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”.
Над 300 публични инвестиционни проекта, с национално или местно значение, ще бъдат финансирани със средства на „Публични инвестиционни проекти” ЕАД. На приключилите преговори с МВФ бе постигнато съгласие 220 млн. лева от капитала на дружеството да бъдат използвани през второто и трето тримесечие на 2005 г. за изграждането на публични проекти с цел подобряване инфраструктурата в страната.
    Възложителите на обектите от област Ямбол са МРРБ, МОСВ и ММС. При изготвянето на списъка министерствата са се ръководили от изискването публичните инвестиционни проекти да са от значение за изграждането на нова пътна инфраструктура, да са свързани с подобряването на сигурността , опазването на околната среда и безопасността на движение. Част от тях са от значение за изграждането и развитието и железопътната инфраструктура, съобразно утвърдената от министъра на транспорта и съобщенията годишна програма за ремонт и експлоатация. Приоритет при определянето на проектите с национално и местно значение е високата икономическа и социална значимост.