В бр. 57 от 2004 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/. С нея се определят размерът и редът за изплащане на еднократни обезщетения на реабилитирани лица и техните наследници. Искането за изплащане на обезщетение се подава в срок, определен в § 6 от предходните закони и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ, пред съответния областен управител по последното местожителство на репресираното лице. Според чл. 4 от Наредбата, правоимащите лица подават искане по образец, съгласно приложението, което трябва да съдържа: трите имена; постоянен адрес; данни от документа за самоличност; основание, на което се иска изплащане на обезщетение; закона, с който е администрирано деянието и датата на обнародване в случаите по чл.2, т.1 от ЗПГРРЛ.
<образец на искане за изплащане на обезщетение>