В момента се извършва анализ на всички области в страната, за да бъдат избрани новите четири. Те ще станат известни до края на следващата седмица. Условията, по които се оценяват регионите, са ниво на безработица, икономическа активност на населението, предприемаческа активност, БВП на глава от населението, ранг на БВП за областта, брой университети и професионални училища в региона, наличие на бизнес център в областния град.
Финансовият меморандум за продължаване на „Проект 100” вече е подписан от Министерството на икономиката и ПРООН в България. Размерът на безвъзмездната помощ, отпускана по този проект за всяка одобрена бизнес идея остава до 15 хил.лв. Всеки, който е изработил и защитил бизнес проекта си, трябва да осигури собствен принос в размер на 20% от безвъзмездната помощ.
По първия кръг на „Проект 100” през 2004г. бяха финансирани 34 бизнес плана. Одобрените за финансиране кандидати във втория кръг бяха 33. Общата сума на безвъзмездната помощ за одобрените във ІІ кръг бизнес планове е 486 500 лв.
Размерът на необработваемата земя е намалял с 3.3 на сто, сочи Аграрният доклад 2004. Постоянно заетите в селското стопанство са 335 000 души.
Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието –Аграрен доклад 2004- съдържа отчет и анализ на състоянието на земеделието през 2003 г., очаквани данни през 2004 г. и програма, включваща целите, мерките, финансовите инструменти и средства за осигуряването й през 2005 г.
6 700.5 млн. лв.е стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2003 г. През същата година стойността на растениевъдната продукция заема дял от 51.7% в брутната производствена стойност от селскостопанския отрасъл. 30.8% е стойността на животновъдната продукция, а селскостопанските услуги и неселскостопанските неотделими дейности заемат 17,5 %.
326 хил.ха е използваната земеделска площ през 2003 г., което е 48% от територията на страната. Размерът й остава непроменен спрямо предходната година. Размерът на необработваната земя в страната е 456 хил.ха, което бележи намаление спрямо предходната година с 3.3 % .
За пръв път през 2003 г. Министерството на земеделието и горите проведе в страната преброяване на земеделските стопанства в България, съобразено с нормативната уредба на ЕС. Около 680 хиляди са земеделските стопанства в България, сочат резултатите от пълното селскостопанско преброяване. 44 декара е средният размер на използваната земеделска площ на стопанство, но съществуват големи разлики в размера на анкетираните структури - много на брой малки стопанства и малък брой много големи структури. 77 % от стопанствата са с площ до 10 декара, която представлява по-малко от 7% от общата използвана земеделска площ на анкетираните единици. Около 3 900 са стопанствата с площ над 1 000 дка и те обработват 76% от обхванатата в преброяването територия.
В Аграрния доклад е представена информация за финансовото подпомагане на земеделските производители от ДФ” Земеделие” и фонд „Тютюн”, както и за напредъка в прилагането на Програма САПАРД.
През 2005 г. усилията на МЗГ ще бъдат насочени към изпълнение на ангажиментите, произтичащи от затварянето на преговорните глави "Земеделие" и "Рибарство'', към подпомагане развитието на поземлените отношения и създаване на необходимите условия за уедряване на земята, усвояване средствата по Програма САПАРД , както и към подготовката на стратегически и програмни документи, очертаващи развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.
През 2003 г. обработваемата земя в област Ямбол е 2 028 140 дка. Площите, незасети за повече от една година, са 386 хил.245 дка. През 2001 г. необработваемата земя в региона е 613 136 дка.