Дискусия по аналитичната част на предложението за Регионалния план за развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2007-2013 г, се проведе днес в Областната администрация, където се състоя работна среща на екипа, разработващ регионалния план за развитие на плановия регион, с експерти от областните администрации Бургас, Сливен и Ямбол. В екипа, който работи по регионалния план за развитие на Югоизточния планов регион, са включени представители на фондация „Тайм-Екопроекти”, на фирма „ПОВВИК” и фондация „Зеленият Бургас”.
      Разискван бе SWOT-анализа – силни и слаби страни, възможности и заплахи. Дебатирана бе визията за развитие на района и стратегическите цели и приоритети, според предварителната разработка на фондация „Тайм-Екопроекти”.
      В представения анализ са залегнали данни, предоставени от Националния статистически институт, Изпълнителната агенция по околна среда, институти и агенции, както и проекто-стратегиите на трите области, подчерта Велеслава Абаджиева – ръководител на екипа на „Тайм-Еко проекти”. Данните, вложени в проекто – плана, включват периода до 2003 г. Въз основа на тези статистически справки е отчетено мястото на Югоизточния планов район в страната, мястото му спрямо останалите пет района, както и са съпоставени отделните области Ямбол, Сливен и Бургас. Изготвеният обобщен анализ на икономическото и социалното състояние в югоизточния планов регион ще бъде представен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От „Тайм-Екопроекти” са предвидили и провеждането на обществени дискусии във връзка със набелязване на стратегическите цели и приоритети за развитие на Югоизточен планов район за периода 2007-2013 г.