Със Заповед № РД01/0039 от 06.04.2004 г., областният управител г-н Минчо Спасов, във връзка с организацията по обезопасяване на водните площи и водноспасителната дейност на територията Ямболска област, разпорежда да се спазват стриктно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП) от всички областни, общински и държавни структури, частни фирми и кооперации, имащи отношение към тези въпроси. Забранените за къпане водни обекти трябва да бъдат обезопасени, съгласно изискванията на Наредбата. Комисии от общините трябва да извършат проверки на тяхното обезопасяване в срок до 10.05.2004 г. Предвижда се органи на РДВР и Дирекция “Гражданска защита ” да извършват съвместни периодични проверки по изпълнение на Наредбата. На нарушителите ще бъде търсена административно – наказателна отговорност съгласно чл. 27 (1) от Наредбата. Органите на РХЕИ, РЦЗ и БЧК да осъществяват необходимия контрол върху организацията на водноспасителната дейност в разрешените за ползване обекти.