С решение № 9315 от 25.10.05 г. Върховният административен съд потвърди решение на Ямболския окръжен съд във връзка със заповед на областния управител, с което е спряно решение на Общински съвет – Ямбол от точка 2 от дневния ред на заседание, проведено на 19 ноември 2004 г. Така приетото решение е незаконосъобразно в частта, с която е упълномощен кмета на общината да създаде Гаранционен инвестиционен фонд. Към решението не е посочено правно основание за приемането му, липсват каквито и да било материали към него, както и същото не е разглеждано на заседание на постоянните комисии. Решението на Общински съвет-Ямбол за създаването на Гаранционен инвестиционен фонд е прието в противоречие с материални разпореди на закона. Незаконосъобразно е само по себе си делигирането на правомощието на Общинския съвет за създаване на общински фонд на кмета на общината.
     Тричленният състав на ВАС постановява „обосновани и правилни са правните изводи на Ямболски окръжен съд, че е приложим чл. 42.2 от Правилника за организацията на работата на Общинския съвет и задължение за председателя на Общинския съвет е да постави предложението за разглеждане в съответната комисия, евентуално становище от кмета и едва тогава предложението да бъде включено в дневния ред. Решението е гласувано при нарушение на процедурата, без да е включено в дневния ред по реда, предвиден в правилника. ЯОС е постановил решението си при съобразяване правомощията на Общинския съвет, но законосъобразно е приел, че чрез фондовете се набират и разходват извънбюджетни средства – чл.42 от Закона за общинските бюджети, а в случая за формирането му са предвидени средства от общинския бюджет.
     Решението на Общинския съвет нарушава материалния закон, поради което правилно е отменено от първоинстанционния съд.” Решението на ВАС, с което остава в сила решение от 7.03.05 г. по адм.д.№1/2005 г. по описа на Ямболски окръжен съд , е окончателно и не подлежи на обжалване.