Всички предложени 46 проекта по Националната Програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за 2004 г. от Комисията по заетостта към Областна адмистрация са одобрени от Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта, за петте общини, както следва:
             Община Ямбол - 25 проекта
             Община Стралджа - 3 проекта
             Община Елхово - 8 проектa
             Община Болярово - 3 проекта
             Община Тунджа - 7 проекта
    Проектите осигуряват работа за 2596 души, като общата сума по програмата е 7 716 838 лв. Сумата, осигурена от програмата е 4 201 555 лв., а съфинансирането - 3 515 283 лв. Необходимо е преди сключването на договора да бъдат отстранени посочените във "Формуляра за техническа оценка" забележки от Регионалните звена за подкрепа изпълнението на програмата (РЗПИП) и Национален офис на програмата (НОП), съгласно етап ІІІ от процедурата по оценка на проектите.