Петима безработни учители от област Ямбол ще бъдат обучени и наети по Програмата „Заетост на учители в обучение на деца с увреждания” през настоящата година. Програмата е на МТСП и е утвърдена през октомври миналата година. Нейната реализация продължава и през 2005 г. Квотата за област Ямбол е определена от Агенцията по заетостта. Според разпределението, изготвено от Бургаската Дирекция „Регионална служба по заетостта”, чрез Дирекция „Бюро по труда” - Елхово – ще бъде обучен и нает един безработен учител, а чрез Дирекция ”Бюро по труда” - Ямбол ще преминат квалификационен курс на обучение и ще започнат работа четирима преподаватели.
   След консултации с общинските администрации и Дирекция „Социално подпомагане” Бюрата по труда ще предложат разпределение на определените им квоти по общини, съобразно броя на децата с увреждания, които не посещават училище.
   Намаляването на безработицата, предотвратяване на социалната изолация и интегрирането на деца с увреждания, които имат специални образователни потребности са част от целите на програмата. С нея се цели и осигуряване на заетост за преподаватели, които са останали без работа вследствие на провеждането на реформата в образованието и оптимизирането на училищната мрежа в страната. Относително висок е броят на децата, с различна степен на увреждания, които не са обхванати от училищата и заведенията за социални услуги и изостават в развитието си. Част от тях не са в състояние да посещават учебните заведения, а други се нуждаят от допълнителни грижи във връзка с образованието и обучението си. Обучението по индивидуални образователни програми има значително по-висок социален и индивидуален ефект.
   Общият брой на безработните лица с педагогическа правоспособност е 5 509 за страната (по данни за м. юни 2004 г.). Те представляват 1.2 % от общия брой на безработните лица. Част от тях могат да бъдат ангажирани по програмата на МТСП.
Програмата се реализира в цялата страната. Разпределението на квотите за заетост на учителите по области се осъществява от МТСП въз основа на информацията от Агенцията за социално подпомагане за потребностите от обучение на деца с увреждания.
   Учителите, включени в тази Програма, се назначават в държавни и в общински училища. Директорите на определените училища назначават учителите на трудов договор за срок най-малко една година. При подбора на учителите Дирекциите „Бюро по труда” следва да се съобразяват и с изискванията на работодателя за обявеното работно място. Окончателното решение за назначаването се взема от съответния работодател. Размерът на месечното трудово възнаграждение на учителите се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.
   Дирекциите „Бюро по труда” информират и консултират безработните учители, извършват подбор в съответствие с потребността от учители с определени специалности за Програмата по общини, организират провеждането на подходящо обучение на кандидатите, сключват договори с директорите на определените училища за предоставяне на средства за наетите по Програмата лица, контролират работодателите и учителите за спазване на договора.
   Регионалният инспекторат по образование определя училищата, към които ще бъдат насочвани педагозите, осъществяват контрол при включването на децата, обект по Програмата, както и осигуряват и подобряват достъпа на децата в съответните училища.
Програмата е със срок на действие до 2007 г., като ежегодно бюджетът u се утвърждава с Националния план за действие по заетостта.