Европейската комисия предоставя на страната ни над 144 млн. евро по Финансов меморандум по национална програма ФАР за 2004 г . –ІІ част. Стойността на подписания меморандум е 144,328 млн. евро. Това е най-голямата сума, която Европейската комисия предоставя на България в рамките на един финансов меморандум по тази програма, съобщи финансовият министър. Общата стойност, отпусната на страната ни по Националната програма ФАР 2004 г ., в рамките на три финансови меморандума, възлиза на 172, 525 млн. евро, което е с близо 82% повече в сравнение с 2003 г .
Увеличението на предоставяните финансови ресурси е признание от Европа за умението на България да управлява проекти по програма ФАР и израз на нарасналото доверие на европейските институции към нашата страна, посочи още той. Приемаме този факт и като израз на политическата подкрепа за присъединяването на България към ЕС през следващите 23 месеца, подчерта министърът.
Нарастването на средствата е изключително ясна и конкретна индикация за доверието на ЕК към България и нейните възможности да се подготви да бъде един успешен член на ЕС, заяви ръководителят на Делегацията на Европейската комисия у нас Димитрис Куркулас. Проектите, които ще бъдат финансирани и ще се изпълняват по този меморандум, трябва да бъдат подписани най-късно до 30 ноември 2006 г ., посочи той. Директорът на Дирекция “Управление на средствата от ЕС “ към МФ Боряна Пенчева съобщи как ще бъдат приоритетно разпределени по сектори средствата, отпуснати с подписания Финансов меморандум.
Чрез него за първи път се въвежда многогодишно стратегическо планиране в рамките на програма ФАР. От българската администрация е разработен многогодишен програмен документ, очертаващ основните приоритети за периода 2004–2006 г., по които може да се кандидатства за финансиране. Средствата по подписания меморандум по Национална програма ФАР 2004 – ІІ част, ще бъдат насочени за подобряване на условията на живот и интегриране на малцинствата и уязвимите групи. Предвижда се построяване на специални жилища и дневни центрове за хора с физически и умствени увреждания, както и клиника за деца и младежи с умствени увреждания.
Осигурена е подкрепа за увеличаване на заетостта чрез професионално обучение и преквалификация, включително и чрез създаване на центрове за професионално обучение.Предвижда се по проекти, включени в меморандума, да се окаже и пряка подкрепа на малкия и среден бизнес – фирмите ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за технологично обновление с цел повишаване на конкурентноспособността им на европейския пазар. Чрез меморандума се осигуряват и средства за подобряване на граничния и митнически контрол на българските външни граници чрез разработване на информационна система за управление на акцизите и система за контрол на вноса и износа на селскостопански стоки.