Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнението на решение от проведеното на 4 – 11 февруари заседание на Общински съвет-Ямбол, с което е приета Наредба за реда за управление и разпореждане с общинските жилища. Незаконосъобразни са текстове в наредбата, според които „не могат и да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство”, се посочва в заповедта на областния управител. Тази разпоредба противоречи на чл.17 от същата наредба, където се казва „В едно жилище се настанява само едно семейство”. Според чл.46 от наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет-Ямбол „С решение на Общинския съвет, в резервни жилища могат да се настаняват за срока на мандата и лицата на изборни длъжности в общинската администрация и общински съветници, които нямат жилище в съответното населено място”. Така формулирана, разпоредбата е приета в нарушение на чл.45 от Закона за общинската собственост, според който в резервни жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица, жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, както и такива, в чиито семейства са налице остри социални или здравословни проблеми. Като изключение , в ал.2 от чл.45 в Закона за общинска собственост са посочени и други лица, които могат да бъдат настанявани в жилища от резервния общински жилищен фонд. Това са кметове, заместник-кметове и кметски наместници- за времето, през което заемат съответната длъжност. Незаконосъобразно е със подзаконов нормативен акт Общинският съвет да преурежда въпроси, разширявайки кръга от правоимащите, включвайки и общинските съветници.
       Със заповедта на областния управител е сезиран Ямболски окръжен съд.