Със заповед на областния управител Надя Данкинова е спряно и изпълнението на решение на Общински съвет-Ямбол от сесията на 4 - 11 февруари т.г., с което е прието изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация. С приетите промени се създава нов член 2.1, който гласи „правата и задълженията на представения в Общинския съвет политически сили, сформираните групи съветници и на общинската администрация са изградени на принципа на разграничаване на функциите, взаимно уважение на мненията по обсъжданите проблеми и гарантиране изпълнението на поетите задължения към гражданите от община Ямбол в съответствие с положената в Общински съвет клетва”. Този текст е неясен и е приет в противоречие с чл.9 от Закона за нормативните актове, съгласно който разпоредбите на нормативните актове се формулират по общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.
       Незаконосъобразно е и допълнението към чл.12, според която председателят на Общинския съвет предлага на кмета на общината да командирова общински съветници в изпълнение на техните функции. Разпоредбата противоречи на чл. 18 и чл.38 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/.Освен това в Наредбата за командировките в страната командироването може да се извърши от работодателя, какъвто е безспорно кметът на общината.
       В нарушение на чл.34 от ЗМСМА е и приетият текст „при отсъствие от заседание на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение намалено с 30% от определеното с чл.34.2 от ЗМСМА”. Според последният текст , общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии. При отсъствие от заседание очевидно не е участвал и в работата на комисиите, за което не следва да получи възнаграждение за сесията.
       С тази заповед областният управител сезира Ямболски окръжен съд.