Одринският валия Нусрет Мироглу отправи благодарност към областния управител Надя Данкинова за своевременното информиране за създалата се ситуация при плановото изпускане водите на язовирите Копринка и Жребчево. След началото на този процес ежедневно старши експертът „Образование, социални дейности, етнически и демографски въпроси” Ниязи Ашиков съобщава на Кризисния щаб с природните бедствия и аварии към валийство Одрин за нивото на водата и промените при увеличения дебит и разлива по поречието на река Тунджа. За пръв път се осъществява обмен на информация между двете области- Ямбол и Одрин - при възникване на кризисни ситуации с цел предотвратяване на последствията от природни бедствия и аварии.