Над 566 000 лв. се отпускат за подобряването на инфраструктурата на обектите, включени в програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар. Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар е одобрена на днешното заседание на правителството.
     Това е третата регионална програма на Министерството на земеделието и горите, създадена с цел да стимулира развитието на ефективно земеделско производство в слабо развити райони на страната. Общините, включени в програма “Странджа-Сакар”, са Малко Търново, Приморско, Царево, Средец, Созопол, Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Любимец, Свиленград и Тополовград. Програмата има за цел също да увеличи готовността на местните общности за участие в прилагане на проекти и програми от национални, европейски и други международни фондове. Направленията, по които ще се кандидатства са растениевъдство, животновъдство, подобряване на инфраструктурата в селските райони. Програмата дава възможност за разработване на проекти, свързани с разнообразяване на местната икономика и развитие на пазари, изграждане на капацитет за бъдещото развитие на програма “Лидер”, образование и обучение. Програмата ще се реализира чрез прилагане на краткосрочни и средносрочни дейности. Те ще подготвят местните общности в предприсъединителния период за усвояване на средства от фондове на ЕС. “Странджа-Сакар” е единствената в момента програма, която подготвя региона за прилагане на политиката за развитие на селските райони, както и Оперативната програма за развитие на земеделието и селските райони за периода 2007-2013 г., с бюджет за 2007-2009 г. - 733 000 000 евро. Програмата е разработена въз основа на споразумение между МЗГ и Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, от където е предоставена организационна, методологическа и финансова помощ. Основен източник на финансиране е Държавен фонд “Земеделие”.      Кредитирането се осъществява по условията на регионална “Програма за алтернативно земеделие в Родопите”. Допълнително от бюджета на МЗГ за 2005 г. се отпускат 566 567 лв, които ще бъдат използвани за изграждане на хидромелиоративни обекти и инфраструктура, обслужваща земеделските земи на общините, включени в програмата. Широкият спектър от направления и области, в които ще действа програмата, предвижда финансиране и чрез донорската мрежа към МЗГ. Областните служби по земеделие и гори и регионалните структури на Национална служба по съвети в земеделието ще участват в прилагането и администрирането на програмата, чрез информиране, консултиране и помощ при подготовка на проекти.