С решение № 10421 от 25.11.05 г. Върховният административен съд потвърди решение на Ямболския окръжен съд във връзка със заповед на областния управител, с което е спряно решение на Общински съвет – Ямбол по точка 2 от дневния ред на заседание, проведено на 4 февруари 2005 г. С прието на сесията решение съветниците са приели незаконосъобразно изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Ямбол.
Според приетите разпоредби, атакувани в съда от областния управител със заповед № АК 11/0003 свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица след решение на Общински съвет. Това противоречи на чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, където се посочва, че отдаването под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината след провеждане на търг или конкурс, за което не е нужно решение на Общинския съвет. В правомощията на Общинския съвет е да определи само реда за провеждане на търговете или конкурсите.
     В същото решение на Общинския съвет се посочва, че въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем за срок до 5 години. Така приетият текст противоречи на чл.14, ал.3 от закона за общинска собственост, според който срокът за отдаване под наем на имотите се определя от Общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години. В решението не е упоменато и по какъв начин ще се определи срокът и за какъв срок ще се сключи договора за наем.
     Надзорът и актуването на имотите общинска собственост се уреждат според чл.56 от Закона за общинска собственост. Законодателят не е предоставил възможност на общинските съвети да ги уреждат по свое усмотрение с подзаконови нормативни актове, се посочва в заповедта на областния управител.
     Решението на Общинския съвет нарушава материалния закон, поради което правилно е отменено от първоинстанционния съд, постановява тричленен състав на ВАС.
     Решението на ВАС, с което остава в сила решение от 8.04.05 г. по адм.д.№46/2005 г. на Ямболски окръжен съд не подлежи на обжалване.