Разрешение № ДС 04/0223 от 25.11.05 г. за изработване на подборен устройствен план /ПУП/ издаде областният управител. Разрешението е издадено на основание чл.124, ал.4 от Закона за устройство на територията във връзка с постъпило заявление от кмета на община Ямбол. Изготвеното разрешение е за обект „Регионално депо за твърди битови отпадъци”. Заданието за изработване на ПУП да се състави при спазване на изискванията на чл.125 ЗУТ и се съгласува от Възложителя с Министерството на околната среда и водите. Проектът за ПУП трябва да бъде съгласуван още с МОСВ, както и с „ВиК” ЕООД Ямбол и дружествата по пренос и разпределение на електроенергия по реда на бл. 121, ал.2 ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинска администрация Тунджа по реда на чл. 5, ал.5 ЗУТ, се посочва още в разрешението.