Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнението на решение от заседанието на Общински съвет-Ямбол на 8-ми декември м.г., с което е отменено предходно решение на Общинския съвет, взето на 35-та сесия през 1993 г. относно предаване на ТДУ-ДС Ямбол за стопанисване и управление магазинно помещение на ул.”Кабиле”№1 за административни нужди. Решението е незаконосъобразно, тъй като е прието в нарушение на разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, както и на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението противоречи на законовите разпоредби, тъй като Общинския съвет има право приема решения за придобиване, управление и разпореждане само с общинско имуществ, а не с имоти публична държавна собственост.
С акт за държавна собственост от 14.02.1975 г. е актувана като държавна масивна монолитна сграда от партер и три етажа със застроена площ от 798 кв.м. на ул.”Г.Димитров” в Ямбол, предадена на ГНС/по-късно ОбНС/. С ПМС №29 от 25.02.1991 г. е въведено задължение за общинските народни съвети, на чиято територия са данъчните управления, да им предоставят безвъзмездно подходящо недвижимо и движимо имущество. Затова Общинския съвет взема решение на 35-та сесия през 1993 г. за предоставяне на помещението за нуждите на ТДУ Ямбол. Въз основа на това решение, кметът на община Ямбол, със своя заповед е наредил да се предаде безвъзмездно за стопанисване и управление на ТДУ-Данъчна служба Ямбол за административни нужди партерният етаж от имота, актуван с АДС от 14.02.75 г.
С решението от сесията на 8-ми декември м.г. за предаване на ТДУ-ДС Ямбол за стопанисване и управление на помещение на ул.”Кабиле” №1 за административни нужди, Общински съвет –Ямбол се разпорежда с имот-държавна собственост. На същото заседание на 8-ми декември съветниците са приели решение, с което задължават кмета на община Ямбол в срок до края на 2004г. да предприеме действия във връзка с доказване правото на общинска собственост върху имота.