Планът за дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за 2005 г.бе приет на днешното заседание на Областния съвет, проведено в Областната администрация. На срещата, която бе председателствана от зам.областния управител Мария Димитрова, присъстваха представители на петте общини в Ямболска област, експертите по етнически и демографски въпроси към общините, директори на учреждения и представители на неправителствени организации.
През настоящата година е предвидено да бъдат разработени програми за ресоциализация на изтърпели наказанието си лица, лишавани от свобода, криминално проявени и малолетни, ще бъдат създадени ученически дискусионни клубове по въпросите на интеграцията и толерантността между етносите, ще се съдейства за реализация на програми за здравно образование. Чрез съдействието на регионалния инспекторат по образование ще се подпомагат училищата в региона с материали за историята, културата, традициите и обичаите на етносите да работят за формиране на междуетническа толерантност сред учениците. Ще бъдат популяризирани сред обществото и малцинствените общности добрите практики и на успели и пълноценно интегрирали се представители на малцинствата. Областният съвет по сътрудничество по етнически и демографски въпроси ще подпомага усилията на общините за изработване на кадастрални и подробни устройствени планове на градски територии с компактно ромско население и подобряване на техническата инфраструктура на ромските квартали. По време на разискванията председателят на фондация „Интеграция и развитие на малцинствата” Иван Георгиев предложи да бъдат провеждани лекции за запознаване на неправителствените организации със Закона за защита от дискриминация, да се организират курсове за професионална квалификация и преквалификация на роми, както и да бъдат изготвени писма до кметовете на общините относно назначаване на роми в администрациите. Тези предложения ще бъдат внесени в писмен вид на следващото заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
На днешното заседание бе приет отчета за дейността на съвета за миналата година, актуализиран бе съставът на Областния съвет. Присъстващите бяха запознати с ПМС №333 от 10-ти декември 2004г., с което се създава Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси и произтичащите от това промени в Правилника за устройство и организация на Областните съвети. Старши експертът „Образование, социални дейности и етнически и демографски въпроси” Ниязи Ашикова представи информация относно инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”.