Областният управител инж.Васил Петров издаде заповед № РД 01/0116 от 19.09.05 г. относно подготовката на ямболска област за работа и живот при усложнени зимни условия. До края на октомври кметовете на общините трябва да сключат договори с фирми, притежаващи техника за снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на основните пътища и улици и прилежащата четвъртокласна мрежа на територията на съответната община. До 10 ноември кметовете на общини, ръководителите на фирми, учреждения и ведомства трябва да приключат подготовката и окомплектоването на силите и техниката, които ще действат при усложнени зимни условия, както и да създават съответната организация за своевременното им оповестяване и събиране. Трябва да се осигури и резерв от гориво смазочни материали, луга, пясък. Управителят на „ВиК” ЕООД трябва да създаде необходимата организация за бързо отстраняване на възникнали аварии и предотвратяване на разливи от питейна вода,създаващи заледяване на участъците от пътната и уличната мрежа. Началникът на Преносен подрайон Ямбол към предприятие „Мрежи високо напрежение” и Управителят на „Електроразпределение”-клон Ямбол е необходимо да организират съответните дейности с цел бързо ликвидиране на възникнали аварии по електрическата мрежа и съоръжения на територията на областта. Директорът на РЦЗ е нужно да проведе необходимите мероприятия по подготовката на санитарните автомобили и осигуряване на необходимите лекарствени средства за оказване на спешна медицинска помощ при усложнени зимни условия. Съгласно заповедта, при усложнена зимна обстановка в приоритетното почистване на пътната мрежа ще се включат участъците, водещи до основните трафопостове, подстанции.