Министерството на труда и социалната политика утвърди промени в Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Разширява се обхватът на работодателите, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители и/или Закона за тютюневите изделия – физически лица, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, в дейности от основното им производство в областта на земеделието. Физическите лица, работодатели по програмата, трябва да се регистрират като осигурители в териториалното поделение на НОИ.
     С промените се дава възможност на работодателите по програмата - предприятия без държавно и/или общинско участие, могат да разкриват работни места в дейности от основното си производство, с изключение на комунално-битови дейности и покупко-продажба на стоки.
     Оценката за социална приоритетност за проекти на работодатели за изпълнение на дейности в сферата на селското стопанство ще се изготвя по нов формуляр, който е представен на Дирекциите „Бюро по труда”. Очакват се да бъдат доставени и формулярите за кандидатстване с проекти на работодатели – предприятия без държавно и/или общинско участие за разкриване на работни места в дейности от основното им производство.