Днес от 10.30 ч., в заседателната зала на Областна администрация се състоя Областен съвет по етническите и демографски въпроси. В заседанието взе участие г-н Лало Каменов – гл. експерт към Националния съвет по етническите и демографски въпроси. На събранието бе актуализиран съставът на Областния съвет по етническите и демографски въпроси и бяха приети нови членове на съвета. Разгледаха се промени в правилника за устройството и организацията на Областния съвет по етническите и демографски въпроси. Бе направен отчет за работата на съвета и се прие план за дейността му за 2004 г. В коментар по отчета г-жа Дора Найденова - Директор на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Стралджа, благодари за съдействието оказано от областния управител г-н Минчо Спасов и ОСЕДВ при осигуряването на безплатни учебници за втори клас за деца от социално слаби семейства, като подчерта че навременната намеса е подпомогнала нормалното протичане на учебния процес. Г-н Каменов изрази мнение за добрата работа и реалните дейности на Областния съвет по етническите и демографски въпроси в Ямбол и запозна присъстващите с развитието и предстоящите дейности на проекта за “Интеграция на ромското население” – ФАР – 2001.
    Благодарение на активната работа на Областна администрация Ямбол и областния съвет, Ямболска област е включена и във втората компонента на проекта – здравеопазване и образование.
    Най – важна предстояща задача е да се включат младежи със завършено средно образование от ромски произход в пилотното обучение за “помощници на учителя”, което ще стартира през месец март т.г.